Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σχολή: Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Όλες

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία,Υπηρεσίες υγείας,Υγεία και πρόνοια

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 4345/01.10.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4500

  URL Ιστοσελίδας: http://mhm.ode.uom.gr/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Ο τομέας παροχής υπηρεσιών υγείας αποτελεί κλάδο της οικονομίας που διεθνώς απορροφά ένα σημαντικό μέρος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Η δυσμενής, ωστόσο, οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας καθιστά πιο επιτακτική από ποτέ την κατάλληλη εξειδίκευση των διοικητικών στελεχών, των ιατρών και νοσηλευτών, αλλά και των λοιπών επαγγελματιών του κλάδου σε θέματα διοίκησης.

  Το μεταπτυχιακό στη «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» φιλοδοξεί λοιπόν να παρέχει τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται όσοι ήδη δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο χώρο της υγείας, αλλά και όσοι νέοι πτυχιούχοι επιθυμούν να στελεχώσουν το σύστημα υγείας μας. Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους που θα συντελέσουν στην αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας στην παροχή υπηρεσιών υγείας.
  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων
  πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και
  πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων
  και των Σωμάτων Ασφαλείας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Οικονομικών
  Δημόσιας Διοίκησης
  Διεθνών Σπουδών
  Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων