Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σχολή: Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Όλες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 3064/31.07.2019

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4000

  URL Ιστοσελίδας: https://www.uom.gr/hrm

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων
  γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στο γνωστικό αντικεί-
  μενο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων σε πτυχιούχους
  ανωτάτης εκπαίδευσης και σε στελέχη επιχειρήσεων
  και οργανισμών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
  Σκοπός είναι η ανάδειξη στελεχών που να είναι σε θέση,
  χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία και πρακτικές
  της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, να χειριστούν αποτε-
  λεσματικά σύνθετα ζητήματα που απασχολούν το εργα-
  τικό δυναμικό όπως η επιλογή προσωπικού, η κατάρτισή
  του, η παρακίνησή του, η αξιολόγηση και ανταμοιβή του
  σε οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Το
  πρόγραμμα αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και
  στην ανάπτυξη της έρευνας στο γενικότερο πεδίο της
  Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Διοίκησης Ανθρώπι-
  νου Δυναμικού με την ανάπτυξη καινοτόμων γνώσεων
  και δεξιοτήτων των φοιτητών. Με τον τρόπο αυτό το εν
  λόγω Π.Μ.Σ. στοχεύει στο να τροφοδοτήσει το πρόγραμ-
  μα διδακτορικών σπουδών του τμήματος της ΟΔΕ με
  τους πλέον ταλαντούχους και καταρτισμένους αποφοί-
  τους του και να προάγει έρευνα υψηλών προδιαγραφών
  στο σχετικό γνωστικό αντικείμενο. Επίσης, αναμένεται
  ότι οι απόφοιτοι του προγράμματος, που στελεχώνουν
  ή θα στελεχώσουν επιχειρήσεις και οργανισμούς, θα
  προωθήσουν την αναβάθμιση της ποιότητας των πα-
  ρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών συμβάλλοντας
  στη διατηρήσιμη ανάπτυξη, τόσο στον οικονομικό όσο
  και στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Απόφοιτοι ΠΑΝ/ΜΙΩΝ
  Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.

 • Σημειώσεις:

  Δυνατότητα μερικής φοίτησης με διάρκεια: 6 εξάμηνα