Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών (Operations Management)

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Τμήμα: Τμήματα: α. Διοίκησης Τουρισμού, β. Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 6 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Οικονομικά,Διοίκηση επιχειρήσεων και Νομική,Διοίκηση επιχειρήσεων,Υπηρεσίες,Ταξιδιωτικά, τουρισμός και αναψυχή

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 3782/14.10.2019

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://labreg.toum.uniwa.gr/del/studies

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Δ.Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών» και οι δύο ειδικεύσεις του έχουν εξαρχής σχεδιαστεί από τα τμήματα Διοίκησης Τουρισμού και Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.
  Σκοπός του Προγράμματος είναι η εμπεριστατωμένη εκπαίδευση Πτυχιούχων ΑΕΙ, κυρίως Οικονομικών Σχολών, των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ομοταγών, της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, σε επιστημονικές μεθόδους συστηματικής και βέλτιστης διαχείρισης των πόρων και των λειτουργιών των επιχειρήσεων και οργανισμών και ειδικότερα
  εκείνων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στον Αγροτουρισμό και τον Οινοτουρισμό, και αυτών που ειδικεύονται στην οργάνωση Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον Τουρισμό.
  Η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία του Δ.Π.Μ.Σ. θα συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων του, δίνοντάς τους τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την απασχόλησή τους ως στελέχη επιχειρήσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε κυρίως σε ειδικές μορφές
  τουρισμού. Επίσης παρέχει στους φοιτητές τις γνώσεις εκείνες που απαιτούνται προκειμένου συνεχίσουν τις σπουδές τους στον τρίτο κύκλο σπουδών της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
  Το γεγονός ότι ο Τουρισμός αποτελεί έναν εκ των πλέον σημαντικών πυλώνων της Ελληνικής Οικονομίας και η αναγκαιότητα για συνεχή εκπαίδευση στελεχών των επιχειρήσεων που να ανταποκρίνονται στις διαρκώς αυξανόμενες και σύγχρονες εξελίξεις των επιχειρήσεων
  και των οργανισμών, καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ..
  Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master of Science, M.Sc). Το Δ.Π.Μ.Σ. εστιάζει το ενδιαφέρον του στην βέλτιστη διαχείριση των διαδικασιών και των πόρων ώστε να επιτευχθεί η υψηλότερη δυνατή κερδοφορία και αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων και των οργανισμών στους τομείς εξειδίκευσής του.
  Ειδικότερα εμβαθύνει σε εναλλακτικές μορφές Τουρισμού, όπως ο Αγροτουρισμός, ο Οινικός Τουρισμός και στη συμβολή τους στην τοπική ανάπτυξη καθώς και η συμβολή στην αποτελεσματική οργάνωση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Οι απόφοιτοι
  του Δ.Π.Μ.Σ. θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, επιχειρήσεων και οργανισμών, τις διοικητικές και χρηματοοικονομικές λειτουργίες καθώς και αυτές της ανάπτυξης και προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Γενικότερα η μεγέθυνση της τουριστικής δραστηριότητας και του κύκλου εργασιών των φορέων που δραστηριοποιούνται σε αυτή αποτελεί απώτερο στόχο του Δ.Π.Μ.Σ..

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Οι συμμετέχοντες στο Δ.Π.Μ.Σ. θα πρέπει να είναι: κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφών γνωστικών αντικειμένων με εκείνα των τμημάτων που οργανώνουν και
  λειτουργούν το παρόν Δ.Π.Μ.Σ., κατά προτεραιότητα, αλλά και απόφοιτοι άλλων ειδικοτήτων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που συνδέονται με τον τουρισμό και ειδικότερα με τον εναλλακτικό τουρισμό. Επιπλέον
  προϋπόθεση για την επιλογή των φοιτητών αποτελεί η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Δ.Π.Μ.Σ.. Οι συνολικές προϋποθέσεις για την συμμετοχή στο Δ.Π.Μ.Σ. και τα κριτήρια και οι διαδικασίες αξιολόγησης περιλαμβάνονται
  στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών του πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (ΦΕΚ 80/τ.Α΄) και τον ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114τ.Α΄).

 • Ειδικεύσεις:

  α. «Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη (Agrotourism, Winetourism and Regional Development)
  και
  β. «Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού (Tourism Business Cultural and Educational Operations)

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Σημειώσεις:

  Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή και έγκριση της ΕΔΕ. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης για σοβαρούς οικογενειακούς, επαγγελματικούς λόγους ή λόγους υγείας του ιδίου ή μέλους της οικογένειας του. Η αιτιολόγηση του αιτήματος θα πρέπει να αποδεικνύεται με τα αντίστοιχα έγγραφα από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες που βεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του αιτούντος. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. Η αναστολή φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο εξάμηνα συνολικά.