Χειρουργική Ογκολογία Δέρματος, Μαλακών Μορίων, Αγγειακών Ανωμαλιών

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

  Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Π.Μ.Σ. έχει ως γνωστικό αντικείμενο την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών στις σύγχρονες εξελίξεις του επιστημονικού πεδίου της χειρουργικής ογκολογίας του δέρματος και των μαλακών μορίων, ως αναπόσπαστου βασικού πυλώνα του ευρύτερου πεδίου της πλαστικής χειρουργικής, καθώς και στα συναφή θέματα που ανακύπτουν από τη διεπιστημονικότητα, την αλληλεπίδραση και την εφαρμογή των αρχών των δύο ανωτέρω γνωστικών πεδίων. Οι τομείς της Υγείας είναι από τους περισσότερο σημαντικούς και νευραλγικούς κλάδους της ανθρώπινης και κοινωνικής δραστηριότητας. Η εξέλιξη της έρευνας της Ιατρικής, καθώς και των υπόλοιπων επιστημονικών πεδίων της, ταυτόχρονα και
  με την εξέλιξη των τεχνολογιών που την υποστηρίζουν, υπήρξε ραγδαία κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Παράλληλα, η κατακόρυφη ποσοστιαία αύξηση του κακοήθους μελανώματος, καθώς και άλλων μορφών καρκίνου του δέρματος, έδωσε σημαντική ώθηση στην έρευνα ειδικοτήτων, όπως η πλαστική χειρουργική, υπό το πρίσμα της χειρουργικής θεραπείας.
  Ο γενικός σκοπός λειτουργίας του προτεινόμενου Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις αναφορικά με την πλαστική χειρουργική ογκολογία του δέρματος. Ο ανωτέρω σκοπός εκπληρώνεται μέσω της εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας, στο αντικείμενο της πλαστικής χειρουργικής ογκολογίας του δέρματος και της διαχείρισης συναφών θεμάτων από συνεργαζόμενες ιατρικές και νοσηλευτικές ειδικότητες.
  Οι βασικοί στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:
  – Παροχή γνώσης στην Ογκολογία του Δέρματος, μαλακών μορίων και αγγειακών ανωμαλιών, καθώς και στις βασικές αρχές Πλαστικής Χειρουργικής.
  – Απόκτηση δεξιοτήτων στη διαχείριση διαφορετικών νεοπλασμάτων του δέρματος, μαλακών μορίων και αγγειακών ανωμαλιών, μέσα από αλγόριθμους ορθής διαχείρισης, ανάλογα με την ιστολογική ταυτότητα και την ανατομική εντόπιση του όγκου.
  – Πρόβλεψη-πρόληψη επιπλοκών πλαστικής χειρουργικής αντιμετώπισης νεοπλασμάτων δέρματος, μαλακών μορίων και αγγειακών ανωμαλιών, καθώς και διαχείριση
  αυτών.
  – Ανάδειξη συναφών με την χειρουργική αποκατάσταση θεμάτων, όπως:
  – η διαχείριση του πόνου, προεγχειρητικά, διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά,
  – η ψυχολογική προσέγγιση και αντιμετώπιση του πόνου, της δυσμορφίας και της αναπηρίας,
  – ιατρονομικά θέματα που προκύπτουν από τη χειρουργική, αλλά και την συνολική διαχείριση καρκινοπαθειών του δέρματος,
  – συνεργασία ιατρικών ειδικοτήτων με στόχο την έγκαιρη διάγνωση, τον ορθό προγραμματισμό, τη στοχευμένη θεραπεία, τη μετεγχειρητική αντιμετώπιση και παρακολούθηση και την παράλληλη υποστήριξη των καρκινοπαθών.
  – Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας, ιατρών, νοσηλευτών, επιστημόνων υγειονομικού προσανατολισμού, με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.
  Οι γενικότεροι στόχοι λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αποσκοπούν:
  α. Στη διαμόρφωση ενός ενισχυμένου πλαισίου συνεργασίας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  β. Στην προβολή του ερευνητικού έργου των φοιτητών/-τριών σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, στα οποία οι φοιτητές/-τριες θα καλούνται να παρουσιάσουν τις ερευνητικές τους εργασίες,
  γ. Στην προσέλκυση υποψηφίων εισακτέων από άλλα Πανεπιστήμια, της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί/-ές ως μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες, πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής, Ψυχολογίας, κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Χειρουργική Ογκολογία Δέρματος, Μαλακών Μορίων, Αγγειακών Ανωμαλιών» (MSc-Surgical Oncology of Skin, Soft Tissues, Vascular Anomalies).