Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών − STEM στην Εκπαίδευση

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

  Τμήμα: Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Μαθηματικά,Διεπιστημονικά προγράμματα που αφορούν τις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά και τη στατιστική,Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Επιστήμη της εκπαίδευσης

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 3606/24.08.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2700

  URL Ιστοσελίδας: https://stemeducation.upatras.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών στην Εκπαίδευση.
  Σκοπός του προγράμματος είναι
  – να αυξήσει την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών στα Mαθηματικά και την Eπιστήμη με την ενίσχυση του γνωστικού περιεχομένου και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών.
  – να βελτιώσει και να διευρύνει διεπιστημονικά τη γνώση του αντικειμένου των μελλοντικών και εν ενεργεία εκπαιδευτικών, ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα της διδασκαλίας τους.
  – να φέρει σε επαφή τους μελλοντικούς και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς με εμπειρογνώμονες και ειδικούς από το χώρο εργασίας που σχετίζονται με το επιστημονικό τους αντικείμενο
  – να αυξήσει την κατανόηση και τις δυνατότητες εφαρμογής των εκπαιδευτικών σχετικά με την εκπαιδευτική έρευνα
  – να ενδυναμώσει τους εκπαιδευτικούς στη διαδικασία δημιουργίας καινοτόμων εκπαιδευτικών προτάσεων
  – να καταστήσει τους εκπαιδευτικούς τεχνολογικά εγγράμματους και ικανούς λύτες πραγματικών προβλημάτων
  – να προωθήσει τη συνεργασία των εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων
  – να καταστήσει τους εκπαιδευτικούς ικανούς μέντορες για την υποστήριξη άλλων εκπαιδευτικών
  – να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αντιληφθούν το εύρος των κρίσιμων προβλημάτων που μπορούν να αντιμετωπίσουν μέσω των συνιστωσών του STEM, ώστε να μεταφέρουν αυτή την αντίληψη στους μαθητές τους, στοχεύοντας στη δημιουργία θετικών στάσεων απέναντι στις θετικές επιστήμες.
  – να δώσει την ευκαιρία σε απόφοιτους που δεν θα εργασθούν ως εκπαιδευτικοί, να επιλέξουν άλλους εργασιακούς χώρους που απαιτούν διεπιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι, οι οποίοι εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στην εκπαίδευση. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Σχολών και Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο 5-ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της ΕΔΕ για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων.

 • Ειδικεύσεις:

  «Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών- STEM στην Εκπαίδευση»

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  ΠΔΤΔΕ ΕΚΠΑ

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε με τον καθηγητή Κ. Σκορδούλη στο kostas4skordoulis@gmail.com