Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές / Master of Science in Space Science , Technologies and Applications

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Σχολή: Οικονομίας και Τεχνολογίας

  Τμήμα: Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3181/2.8.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: https://space.uop.gr/el/

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου και Στρατιωτικών Σχολών.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών