Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 6 για την Μερική φοίητηση

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Φυσικές Επιστήμες,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 3214/06.08.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2100

  URL Ιστοσελίδας: http://msciot.eee.uniwa.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Οι βασικοί στόχοι του παρόντος ΠΜΣ εξειδικεύονται σε τέσσερα επιμέρους πεδία:

  Παροχή επιστημονικής εξειδίκευσης
  Ένας από τους κύριους στόχους του ΠΜΣ είναι να δώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα να εξειδικευθούν σε πεδία των τεχνολογιών αιχμής όπως είναι τα Ευφυή Περιβάλλοντα, το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και τα Κυβερνο-φυσικά Συστήματα. Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί με το βέλτιστο τρόπο ώστε να καλύπτει σφαιρικά όλα τα προαναφερόμενα πεδία, προσφέροντας ένα συμπαγές επιστημονικό υπόβαθρο στους φοιτητές του. Η σωρευμένη εμπειρία, τόσο των εμπλεκόμενων έμπειρων και διακεκριμένων μελών Δ.Ε.Π., όσο και του διοικητικού προσωπικού, σε συνάρτηση με την δημιουργηθείσα αντίληψη μεταπτυχιακών σπουδών στους κόλπους του Τμήματος, είναι ικανές συνθήκες για την επίτευξη του στόχου.

  Παροχή σύγχρονων επαγγελματικών εφοδίων
  Η στόχευση του ΠΜΣ περιλαμβάνει την απόκτηση αυξημένων προσόντων από την πλευρά των φοιτητών, ώστε να είναι σε θέση να ενισχύσουν το επαγγελματικό προφίλ τους και να ενδυναμώσουν τις προοπτικές της καριέρας τους κατακτώντας ένα από τα πλέον σύγχρονα πεδία της επιστήμης και της τεχνολογίας. Σκοπός του Προγράμματος είναι να δώσει τα κατάλληλα εφόδια στους κατόχους του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να υλοποιούν συστήματα ΙοΤ, υλικό και λογισμικό που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων εφαρμογών, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία σχεδίασης.

  Παροχή συμπαγούς υποβάθρου για ερευνητική αριστεία
  Το προτεινόμενο ΜΠΣ απευθύνεται επιπρόσθετα σε υποψηφίους που επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια ώστε στη συνέχεια να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο συγκεκριμένο πεδίο. Η προετοιμασία των φοιτητών για ερευνητική αριστεία είναι βασική στόχευση του προγράμματος, γεγονός που αποδεικνύεται από το πρόγραμμα σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει εκτός από τα μαθήματα ειδικότητας και μαθήματα προετοιμασίας των φοιτητών στην συγγραφή επιστημονικών εργασιών. Παράλληλα οι φοιτητές εισάγονται στην διαδικασία της επιστημονικής έρευνας μέσα από τις συνθετικές εργασίες που εμπεριέχονται στα μαθήματα, την υποχρεωτική μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, το θέμα της οποίας θα πρέπει να έχει πρωτότυπη σύνθεση και ερευνητικό χαρακτήρα, καθώς και από την άμεση συμμετοχή τους σε ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων ΙοΤ.


  Εξωστρέφεια – Συνεισφορά στην ευρύτερη κοινωνική ανάπτυξη

  Η εξωστρέφεια και η αλληλεπίδραση με την κοινωνία είναι μια ακόμη στόχευση του παρόντος ΠΜΣ. Η ενίσχυση της διάχυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας καθώς και των σύγχρονων και επικαιροποιημένων γνώσεων μπορεί να υλοποιηθεί μέσω σχετικών ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδρίων καθώς και άλλων σχετικών δράσεων οι οποίες θα είναι ανοικτές στο ευρύ κοινό. Η αναφερόμενη δραστηριότητα δημιουργεί ισχυρές γέφυρες σύνδεσης με την κοινωνία, αναβαθμίζοντας παράλληλα το ακαδημαϊκό επίπεδο του ΠΜΣ.
  Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι η στόχευση του ΠΜΣ είναι πολύπλευρη και διασπείρεται σε διάφορα επίπεδα, όπως το ακαδημαϊκό, ερευνητικό, επαγγελματικό και κοινωνικό. Βασικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων είναι ο προσεκτικός και λεπτομερής σχεδιασμός του προγράμματος σπουδών καθώς και η συμμετοχή υψηλού επιπέδου επιστημόνων στην διδασκαλία των μαθημάτων. Παράλληλα η πρόβλεψη για συνεχή επικαιροποίηση και αναμόρφωση του επιστημονικού περιεχομένου των διδασκόμενων αντικειμένων καθώς και η προσεχτική επιλογή των υποψηφίων φοιτητών και ο άρτιος συντονισμός της λειτουργίας του ΠΜΣ αποτελούν εγγύηση για την επίτευξη των τιθέμενων στόχων.
  Ειδικότερα, ο κάτοχος του τίτλου του Μ.Δ.Ε. θα είναι ικανός:

  1. Να σχεδιάζει και να δημιουργεί καινοτόμα πρωτότυπα προϊόντα στους αναφερόμενους τομείς των ΙοΤ και ευφυών συστημάτων αξιοποιώντας τις τεχνολογίες αιχμής.
  2. Να αξιοποιεί με βέλτιστο τρόπο αναπτυξιακά εργαλεία σχεδιασμού software και hardware σε εφαρμογές διαφόρων επιστημονικών πεδίων.
  3. Να εγκαθιστά σύγχρονα συστήματα κατάλληλα για την εκάστοτε εφαρμογή λαμβάνοντας υπόψη και ενσωματώνοντας τις πιο σύγχρονες αντιλήψεις στην παροχή νέων υπηρεσιών και προϊόντων.
  4. Να κατανοεί, να σχεδιάζει να αναπτύσσει, να εξειδικεύει, να προγραμματίζει, να συναρμολογεί και να προσαρμόζει αντίστοιχα συστήματα ΙοΤ σε βιομηχανίες και σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς ως ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.
  5. Να αξιολογεί τις έννοιες της ποιότητας και του κόστους, της αξιοπιστίας και της λειτουργικότητας, τις διεθνείς προδιαγραφές και να αξιολογεί την κριτική στο τελικό προϊόν σχεδιασμού που πρέπει να βιομηχανοποιηθεί.
  6. Να εκτιμά το ρόλο των κρατικών και διεθνών φορέων και τις εμπορικές ευκαιρίες που δημιουργούνται με δεδομένη την ραγδαία εξέλιξη και ανάπτυξη της τεχνολογίας, των προϊόντων και των υπηρεσιών.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι τίτλοι σπουδών που γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα είναι των ειδικοτήτων του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ηλεκτρονικού Μηχανικού. Επίσης δεκτοί γίνονται τίτλοι όλων των λοιπών ειδικοτήτων Μηχανικού ή Θετικών Επιστημών (ενδεικτικά: Αυτοματισμού, Υπολογιστικών Συστημάτων, Πληροφορικής, Επικοινωνιών, Επιστημών Η/Υ και Πληροφορικής, Φυσικής, Μαθηματικών, Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Μηχανολόγου, Ναυπηγού). Τίτλοι σπουδών άλλων ειδικοτήτων εξετάζονται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Επιλογής.
  Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του νόμου 4485/2017.

  Το ΠΜΣ προκηρύσσει είκοσι πέντε (25) θέσεις φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Πανεπιστημιούπολη 2, Θηβών 250, Αιγάλεω 12244
  Κτίριο Α, Αίθουσα Α-114,
  τηλ: +30 210 538-1252
  email: msciot@uniwa.gr