Διαχείριση πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 6 για την Μερική φοίητηση

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Βιβλιοθήκη, πληροφορίες, αρχείο

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 3308/10.08.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 1800

  URL Ιστοσελίδας: https://alis.uniwa.gr/master-information-management

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διαχείριση πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση πληροφοριών στον ενιαίο ιστό των βιβλιοθηκών, αρχείων και μουσείων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και των δυνατοτήτων του ψηφιακού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι οργανισμοί αυτοί εντοπίζουν, οργανώνουν, διαθέτουν και αξιοποιούν το πληροφοριακό απόθεμα και αναπτύσσουν ανάλογες υπηρεσίες για το κοινό τους.
  Σκοπό του ΠΜΣ αποτελεί η παροχή εξειδικευμένης θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης για τον εντοπισμό,
  την οργάνωση, την παροχή και διαχείριση πληροφοριών με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων στο
  ψηφιακό περιβάλλον. Το ΠΜΣ εξελίσσει και διευρύνει γνώσεις που αποκτήθηκαν στο προπτυχιακό πρόγραμμα
  και ενισχύει την κριτική αντιμετώπιση της πληροφορίας, την ανάπτυξη ερευνητικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων στο πληροφοριακό γίγνεσθαι και την αξιοποίηση καλών πρακτικών στον ψηφιακό χώρο των βιβλιοθηκών, αρχείων και μουσείων.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017. Προτεραιότητα δίδεται σε
  πτυχιούχους των τμημάτων Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της ημεδαπής,
  καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής

 • Σημειώσεις:

  Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
  Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

  Πανεπιστημιούπολη 1
  Αγίου Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω
  Τηλ.: +30 2105385204 (Εσωτ: 5204)
  Fax: +30 2105385254
  Email: alis_master@uniwa.gr 

  Υπεύθυνση Επικοινωνίας: Παρασκευή Τόδουλου