Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Σχολή: ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

  Τμήμα: Ναυτιλικών Σπουδών

  Πόλη: ΠΕΙΡΑΙΑΣ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης, Εξ΄αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2, 4

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 5995/31.12.2020 τ.β

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 5000

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα παρέχει υψηλού επιπέδου θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και καλλιεργεί δεξιότητες, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες της Λιμενικής Οικονομικής και Πολιτικής, της Παράκτιας Οικονομίας, της Διαχείρισης και Λειτουργίας Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων στη σχέση τους με την Εφοδιαστική αλυσίδα.

  Ειδικότεροι σκοποί, αυτού του Προγράμματος, είναι η προετοιμασία ικανών στελεχών που θα έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη, τη σύγχρονη, αποτελεσματική και οικονομικά ανταποδοτική λειτουργία των λιμένων της χώρας, αλλά και των πόρων που χρησιμοποιούνται στις παράκτιες οικονομικές δραστηριότητες. Στοχεύουμε στην κάλυψη των αναγκών, για εξειδικευμένες γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου, στα στελέχη συναφών επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017. Ιδιαίτερης προσοχής μας, σε αυτή την πρώτη φάση, είναι εργαζόμενοι σε σχετικές δραστηριότητες του δημόσιου τομέα αλλά και του ιδιωτικού αντιστοίχως.

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία».

 • Σημειώσεις:

  Ιδιαίτερης προσοχής μας, σε αυτή την πρώτη φάση, είναι εργαζόμενοι σε σχετικές δραστηριότητες του δημόσιου τομέα αλλά και του ιδιωτικού αντιστοίχως. Προς διευκόλυνση σε αυτήν την περίπτωση, δύναται, με δήλωσή του, ο φοιτητής/τρια να παρατείνει τις σπουδές του, παρακολουθώντας τον επόμενο κύκλο Σπουδών όπως αυτός εξελίσσεται, κατά δύο (2) επιπλέον ακαδημαϊκά εξάμηνα σε πρόγραμμα «μερικής φοίτησης». Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα επιλέξουν την κατηγορία «μερικής φοίτησης» θα πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη. Επίσης δυνατότητα «μερικής φοίτησης» προβλέπεται και για μη εργαζόμενους φοιτητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης κ.λπ.

  Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και προγραμματίζεται να πραγματοποιείται σε εντατικό πρόγραμμα Πέμπτη – Παρασκευή απογευματινές ώρες και Σάββατο ημερήσιο πρόγραμμα, σε εβδομαδιαία βάση με δέκα τουλάχιστον εβδομάδες διδασκαλίας ανά εξάμηνο και μία ή δύο εβδομάδες εξετάσεων.

  Αναλόγως της σύνθεσης των επιλεγέντων υποψηφίων (γεωγραφική κατανομή κατοικίας, εργασίας κλπ) με ευέλικτο προσδιορισμό του προγράμματος, θα παρέχουμε διαδικτυακή εκπαίδευση κατά το ένα μέρος (διευκολύνει η Πέμπτη) και το υπόλοιπο τμήμα της εκπαίδευσης θα γίνεται δια ζώσης, με εντατικό πρόγραμμα, διευκολύνοντας τους εκτός Αττικής, για την παρακολούθηση του προγράμματός μας.

  Η διδασκαλία των μαθημάτων θα οργανωθεί να γίνει με δια ζώσης εκπαίδευση κατά ένα τμήμα της και κατά το υπόλοιπο (επιτρεπτό κατά Νόμο, αλλά και λόγω Covid

  • με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια των δυο εξαμήνων.

  Το ΠΜΣ οδηγεί σε τίτλο σπουδών επιπέδου 7 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF)
  και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ).

  Επικοινωνία

  Γραμματεία του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534 (1ος όροφος Γραφείο 113).

  Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2104142075, 2104142175, 210 414 2397

  E-mailport@unipi.gr