Δερματοσκόπηση

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

  Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 4521/14.10.2020

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το γνωστικό αντικείμενο του παρόντος Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εκπαίδευσης και επικαιροποιημένης θεωρητικής και πρακτικής γνώσης στο γνωστικό πεδίο της Δερματοσκόπησης. Ειδικότερα, το προτεινόμενο Π.Μ.Σ. θα προσφέρει στους/στις εκπαιδευόμενους/ες τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν τις δερματοσκοπικές δομές και πρότυπα, να αξιολογούν ορθά τη σημασία τους και να χρησιμοποιούν επωφελώς τη δερματοσκόπηση στην κλινική πράξη.

  Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Δερματοσκόπηση» είναι:
  i) Η κατάρτιση-εξειδίκευση επιστημόνων στην δερματοσκόπηση. Το Π.Μ.Σ. θα προσφέρει λεπτομερή ανάλυση της τεχνικής και του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, καθώς και την εις βάθος γνώση των δερματοσκοπικών κριτηρίων, της ιστοπαθολογικής τους αντιστοίχισης και των δερματοσκοπικών προτύπων των καλοηθών και κακοήθων όγκων του δέρματος.
  ii) Η προσφορά πιστοποιημένης κλινικής επάρκειας στη δερματοσκόπηση. Πέραν της διδασκαλίας της μεθόδου αυτής καθαυτής, στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει τους κλινικούς ιατρούς στον τρόπο με τον οποίο η δερματοσκόπηση συνδυάζεται στην κλινική πράξη σε συνδυασμό με τις άλλες διαγνωστικές μεθόδους προς την επίτευξη του καλύτερου διαγνωστικού αποτελέσματος επ’ ωφελεία των ασθενών. Τα συστήματα υγείας όλο και περισσότερων χωρών τείνουν να απαιτούν πιστοποιημένη επάρκεια στη δερματοσκόπηση για
  τους κλινικούς ιατρούς που εξετάζουν τον πληθυσμό για τη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος.
  iii) Η προσέγγιση της δερματοσκόπησης από μεθοδολογική-ερευνητική οπτική. Το πεδίο της δερματοσκόπησης αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά ερευνητικά πεδία στη δερματολογία τα τελευταία χρόνια. Οι φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ., ερχόμενοι/ες κατ’ επανάληψη σε επαφή με βάσεις δεδομένων προς αναζήτηση μελετών, θα εξοικειωθούν στην ανάγνωση και ανάλυσή τους. Επίσης, θα τους δοθεί η ευκαιρία να συμμετέχουν στην πραγματική ερευνητική διαδικασία που λαμβάνει χώρα διαρκώς στην κλινική μας στο αντικείμενο της δερματοσκόπησης, όπως προκύπτει από τις πολυάριθμες μελέτες που έχουν δημοσιευθεί κατά τα τελευταία έτη.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Δερματοσκόπηση» θα γίνονται δεκτοί/ές ως μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, υποβάλλοντας και την αντίστοιχη βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (παρ. 1, άρθ. 43, του ν. 4485/2017).
  Ειδικότερα το πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικευόμενους/ες και ειδικευμένους/ες ιατρούς Δερματολογίας, καθώς και σε ιατρούς εν αναμονή της ειδικότητας της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Δερματοσκόπηση».