Χειρουργικές Λοιμώξεις-Διάγνωση-Θεραπεία-Πρόληψη

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

  Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 4521/14.10.2020

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: https://www.med.auth.gr/content/pms-heiroyrgikes-loimoxeis-diagnosi-therapeia-prolipsi

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Ο γενικός σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στις σύγχρονες εξελίξεις αναφορικά με τις χειρουργικές λοιμώξεις, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόληψή τους. Οι χειρουργικές λοιμώξεις αποτελούν μια μεγάλη κατηγορία των λοιμώξεων και αφορούν όλες εκείνες τις παθολογικές και λοιμώδεις καταστάσεις που είτε οδηγούνται σε χειρουργική αντιμετώπιση, είτε προκύπτουν από κάθε είδους χειρουργική επέμβαση.

  Ο ανωτέρω σκοπός εκπληρώνεται μέσω της εκπαίδευσης όλων εκείνων των επαγγελματιών υγείας που ασχολούνται με την παρακολούθηση της υγείας του/ της χειρουργικού/κής ασθενούς, προκειμένου να αντιμετωπίζουν σωστά και επιστημονικά τεκμηριωμένα την πορεία της υγείας του.
  Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Χειρουργικές Λοιμώξεις-Διάγνωση-Θεραπεία-Πρόληψη» εκπαιδεύονται στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

  – Διάγνωση των χειρουργικών λοιμώξεων.
  – Εκπαίδευση στη παθοφυσιολογία των χειρουργικών λοιμώξεων.
  – Χειρουργικές τεχνικές αντιμετώπισης των χειρουργικών λοιμώξεων.
  – Ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών σύμφωνα με τους κανόνες που τηρούνται παγκοσμίως και κυρίως για την περιεγχειρητική χρήση αυτών.
  – Χρήση των νέων αντιμικροβιακών παραγόντων και τεχνικές τοπικής χορήγησης.
  – Ορθολογιστική χρήση των ξένων σωμάτων προς αποφυγή λοιμώξεων και αντιμετώπιση αυτών.
  – Συσχέτιση μικροβιώματος με τη λοίμωξη του χειρουργικού πεδίου.
  – Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις.

  Οι επιμέρους στόχοι λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αποσκοπούν:
  α. Στη διαμόρφωση ενός ενισχυμένου πλαισίου συνεργασίας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  β. Στην προβολή του ερευνητικού έργου των φοιτητών/τριών σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, στα οποία οι φοιτητές/τριες θα καλούνται να παρουσιάσουν τις ερευνητικές τους εργασίες.
  γ. Στην προσέλκυση υποψηφίων εισακτέων από άλλα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Οι κατηγορίες των υποψηφίων που δύνανται να γίνουν δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Χειρουργικές Λοιμώξεις-Διάγνωση-Θεραπεία-Πρόληψη» είναι πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Χειρουργικές Λοιμώξεις-ΔιάγνωσηΘεραπεία-Πρόληψη».

 • Σημειώσεις: