Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

  Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 4551/15.10.2020

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: https://www.med.auth.gr/content/pms-heiroyrgiki-endokrinon-adenon

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και η εμβάθυνση στους μηχανισμούς παθοφυσιολογίας που οδηγούν στην ανάπτυξη των ενδοκρινών αδένων, στην έγκαιρη διάγνωση και διερεύνηση, στη περιεγχειρητική φροντίδα και τελικά στις τεχνικές χειρουργικής θεραπείας αυτών. Η χειρουργική των ενδοκρινών αδένων περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους πεδία:
  1. Χειρουργικές παθήσεις θυρεοειδή αδένα
  2. Χειρουργικές παθήσεις παραθυρεοειδών αδένων
  3. Χειρουργικές παθήσεις επινεφριδίων
  4. Χειρουργικές παθήσεις νευροενδοκρινών όγκων παγκρέατος

  Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων» εκπαιδεύονται στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:
  • Παθοφυσιολογία των χειρουργικών παθήσεων των ενδοκρινών αδένων.
  • Διάγνωση και παρακολούθησή τους.
  • Χειρουργικές ενδείξεις σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.
  • Παραδοσιακές και νέες χειρουργικές τεχνικές.
  • Επικουρικές νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται προ ή διεγχειρητικά.
  • Ο ρόλος του νοσηλευτικού και παρα-ιατρικού προσωπικού.
  • Η περιεγχειρητική και όψιμη μετεγχειρητική παρακολούθηση.
  • Η δημιουργία εξειδικευμένων ομάδων και συνεργασία μεταξύ σχετικών ειδικοτήτων.
  • Η βασική έρευνα στις παθήσεις των ενδοκρινών αδένων.

  Οι επιμέρους στόχοι λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αποσκοπούν:
  α. Στη διαμόρφωση ενός ενισχυμένου πλαισίου συνεργασίας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  β. Στην προβολή του ερευνητικού έργου των φοιτητώ ν/τριών σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, στα οποία οι φοιτητέ ς/τριες θα καλούνται να παρουσιάσουν τις ερευνητικές τους εργασίες.
  γ. Στην προσέλκυση υποψηφίων εισακτέων από άλλα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Οι κατηγορίες των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων» είναι πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν, μετά από αίτησή τους, ως υπεράριθμοι/ες και μόνο ένας/μία κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήμα του Ιδρύματος, όπου υπηρετούν, το οποίο Π.Μ.Σ. είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών
  τους και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων».

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  ioannagaz@auth.gr