Αγγλόφωνο – Στατιστική και Αναλυτική Βιοϊατρικών Δεδομένων (HSDA)

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

  Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 4357/05.10.2020

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4000

  URL Ιστοσελίδας: https://www.med.auth.gr/content/pms-statistiki-kai-analytiki-vioiatrikon-dedomenon

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών
  κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των οικείων Τμημάτων καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε Τμήμα.
  Σκοπός του Αγγλόφωνου Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Health Statistics and Data Analytics (Στατιστική και Αναλυτική Βιοϊατρικών Δεδομένων)» είναι:
  1. Η εξειδικευμένη και σε βάθος θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών/φοιτητριών του στο γνωστικό πεδίο (κλάδος) της επιστήμης της Στατιστικής.
  2. Η ενεργός και πολύμορφη συμμετοχή τους στο πεδίο της Στατιστικής και της ανάλυσης βιοϊατρικών δεδομένων του ενδιαφέροντός τους και στην ανάληψη επαγγελματικής δράσης σε αυτό, με τις εφαρμογές στην έρευνα αλλά και την κλινική πράξη.
  3. Η διεξαγωγή σχετικής έρευνας από τους ίδιους/ίδιες και η συγγραφή επιστημονικής εργασίας

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Αγγλόφωνο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Health Statistics and Data Analytics (Στατιστική και Αναλυτική Βιοϊατρικών Δεδομένων)» θα γίνονται δεκτοί/ές:
  1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι.1 της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Συγκεκριμένα οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. «Health Statistics and Data Analytics (Στατιστική και Αναλυτική Βιοϊατρικών Δεδομένων)» του Τμήματος Ιατρικής σύμφωνα με τις παρ. 1,7 και 8 του άρθρου 34, του
  ν. 4485/2017, περιλαμβάνουν:
  α) τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής, πτυχιούχους των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας, Στατιστικής, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικής Σχολής, Οικονομικών, Νοσηλευτικής (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) ή απόφοιτους/ες άλλων συναφών Σχολών ή Τμημάτων Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής.
  β) Απόφοιτους/ες άλλων συναφών Σχολών ή Τμημάτων Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα ανώτατης εκπαίδευσης αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (παρ. 1 του άρθρου 43, του ν. 4485/2017), με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιστήμη της Στατιστικής.
  γ) Πτυχιούχους άλλων Τμημάτων και Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν διετή, τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία, καταξιωμένοι στο χώρο τους, με αποδεδειγμένο χρόνο εμπειρίας στον τομέα της Στατιστικής.
  2. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Αγγλόφωνο Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) «MSc in Health Statistics and Data Analytics (Στατιστική και Αναλυτική Βιοϊατρικών Δεδομένων)»