Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Τμήμα: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

  Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 6 ή 3 ανάλογα με την ειδίκευση (βλ. σημειώσεις)

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 539/20.02.2020

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 6000

  URL Ιστοσελίδας: https://www.dent.auth.gr/?q=node/3228

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  1. Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» με τις ειδικεύσεις που περιλαμβάνει (Προσθετική, Προσθετική Εμφυτευματολογία για το γενικό οδοντίατρο, Οδοντική Τεχνολογία), αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον ευρύτερο επιστημονικό χώρο της Προθετικής Επιστήμης και Οδοντικής Τεχνολογίας.
  2. Το προτεινόμενο πρόγραμμα αποτελεί εξέλιξη του Π.Μ.Σ. στην «Οδοντιατρική» στις κατευθύνσεις «Ακίνητη Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία», «Κινητή Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία» και «Προσθετική», που λειτούργησαν από το 2003 έως και σήμερα. Συμβάλλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, της έρευνας και της παροχής υπηρεσιών στον Τομέα της Προσθετικής και γενικότερα της Υγείας του Στόματος.
  3. Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» καλύπτει την ανάγκη ύπαρξης υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακών Σπουδών στον Τομέα της Προσθετικής Επιστήμης. Εκμεταλλευόμενο την εμπειρία που αποκτήθηκε από τη λειτουργία των Π.Μ.Σ. στις
  κατευθύνσεις «Ακίνητη Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία», «Κινητή Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία» και «Προσθετική», κατά τη διάρκεια των ετών 2003-2017, σκοπεύει να καλύψει: α) τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές απαιτήσεις της κοινωνίας σε εξειδικευμένο οδοντιατρικό και οδοντοτεχνικό προσωπικό, β) καινοτόμες εφαρμογές της τεχνολογίας, γ) την
  οργάνωση των υπηρεσιών υγείας στην Προσθετική Επιστήμη και δ) τη στελέχωση με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, τόσο ακαδημαϊκών όσο και ιδιωτικών φορέων παροχής οδοντιατρικών και οδοντοτεχνικών υπηρεσιών.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» για την ειδίκευση «Προσθετική Εμφυτευματολογία για το γενικό οδοντίατρο» είναι:
  α) πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής,
  β) πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον ο τίτλος σπουδών του πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 και
  γ) μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού (άρθρο 34 εδάφιο 1 της παρ. 1) μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος, εφόσον υπηρετούν στο Α.Π.Θ., και η «Προσθετική» ως γνωστικό αντικείμενο είναι συναφής με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ.
  Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» για την ειδίκευση «Οδοντική Τεχνολογία» είναι:
  α) απόφοιτοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
  β) πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον ο τίτλος σπουδών του πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005.

 • Ειδικεύσεις:

  Ο τίτλος του Δ.Μ.Σ. στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» με ειδίκευση ανάλογα α) Προσθετική, β) Προσθετική Εμφυτευματολογία για το γενικό οδοντίατρο, γ) Οδοντική Τεχνολογία, είναι δημόσιο έγγραφο και απονέμεται από το Τμήμα Οδοντιατρικής.

 • Σημειώσεις:

  Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για τη χορήγηση του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα για την ειδίκευση «Προσθετική», και τρία (3) εξάμηνα για τις ειδικεύσεις «Προσθετική Εμφυτευματολογία για το γενικό οδοντίατρο» και «Οδοντική Τεχνολογία».

  Τα τέλη φοίτησης καθορίζονται ως εξής: α) για τους Έλληνες υπηκόους ή τους υπηκόους χωρών της Ε.Ε. στο ποσό των 2.850€ για κάθε εξάμηνο για την ειδίκευση «Προσθετική», στο ποσό των 2.850 ευρώ για κάθε εξάμηνο για την ειδίκευση «Προσθετική Εμφυτευματολογία για το γενικό οδοντίατρο», και στο ποσό των 2.000 ευρώ για κάθε εξάμηνο για την ειδίκευση «Οδοντική Τεχνολογία»,
  β) για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε., το ως άνω ποσό διπλασιάζεται.

  Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι Μ.Φ. της ημεδαπής των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. και αφορά τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.
  Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4485/2017, αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

  Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα Οδοντιατρικής ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο Π.Μ.Σ. στη «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής». Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ..

  Επικοινωνία
  Πληροφορίες: κα. Όλγα Μπίκα
  Τηλ.: 2310 999477
  Email: olgampika@dent.auth.gr