Χειρουργικές Επιστήμες

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

  Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

  Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Όλες

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2593Β’/28.6.2019)

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://surgical-sciences.med.uoc.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του ΠΜΣ «Χειρουργικές Επιστήμες» είναι
  η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε κοινές θεματικές των Χειρουργικών Επιστημών,
  με έμφαση στην ολιστική αντιμετώπιση του τραύματος,
  τις καινοτόμες εφαρμογές των Βασικών Επιστημών στη
  μελέτη και θεραπεία των παθήσεων των Χειρουργικών
  Επιστημών και την ερευνητική μεθοδολογία. Σκοπός
  του Προγράμματος είναι να προάγει τη γνώση και την
  έρευνα σε θεμελιώδη, αλλά και νεωτερικά πεδία των
  Χειρουργικών Επιστημών και να προετοιμάσει άριστα
  εκπαιδευμένα στελέχη για σταδιοδρομία στον Ακαδημαϊκό Χώρο, σε υψηλού επιπέδου νοσηλευτικές μονάδες
  της Τριτοβάθμιας Περίθαλψης του Εθνικού Συστήματος
  Υγείας και σε Ερευνητικά Ιδρύματα στην χώρα μας και
  διεθνώς

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ «Χειρουργικές Επιστήμες» γίνονται δεκτοί
  πτυχιούχοι Ιατρικών Σχολών και Τμημάτων και Τμημάτων
  Οδοντιατρικής της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων
  της αλλοδαπής.

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ):
  Στις «Χειρουργικές Επιστήμες» (MSc. In Surgical Sciences)
  Στις «Χειρουργικές Επιστήμες» (MSc. In Surgical Sciences) με κατεύθυνση «Χειρουργική»
  Στις «Χειρουργικές Επιστήμες» (MSc. In Surgical Sciences) με κατεύθυνση «Ορθοπεδική»

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης, δια ζώσης