Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός – Master in Architecture and Urban Design

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

  Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Αρχιτεκτονική και οικοδόμηση,Αρχιτεκτονική και αστικός σχεδιασμός,Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 2916/19-7-2018 τ. Β’

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 5000

  URL Ιστοσελίδας: http://www.arch.upatras.gr/#/study/postgraduate/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο την Αρχιτεκτονική και τον Αστικό Σχεδιασμό καλύπτοντας την εν λόγω θεματολογία τόσο στη θεωρητική της διάσταση όσο και στην εφαρμοσμένη μορφή της στο σχεδιασμό κτηρίων και κτηριακών συνόλων, αστικού και περιαστικού δημόσιου χώρου και τμημάτων πόλεων καθώς και τοπίου.

  Σκοπός του προγράμματος είναι:
  ο εμπλουτισμός και η εμβάθυνση στη γνώση των πεδίων της Αρχιτεκτονικής και του Αστικού Σχεδιασμού με ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό. Επιδιώκεται η ανάπτυξη των θεωρητικών και αναλυτικών ικανοτήτων των φοιτητών, καθώς και η εξοικείωσή τους με μια ερευνητική προσέγγιση στο σχεδιασμό σε ανταπόκριση προς τα διαρκώς μεταβαλλόμενα σύγχρονα δεδομένα τόσο στον ελληνικό όσο και το διεθνή χώρο.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Διπλωματούχοι Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι σπουδές γίνονται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Η επιτυχής ολοκλήρωσή τους οδηγεί στην απόκτηση «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αρχιτεκτονική και τον Αστικό Σχεδιασμό» (“Master in Architecture and Urban Design”).

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Αρχιτεκτονική και Αστικό Σχεδιασμό» (Master in Architecture and Urban Design).

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία