Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία (ΑΜΚΙΑ)

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

  Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

  Πόλη: ΡΕΘΥΜΝΟ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Ιστορία και Αρχαιολογία,Κοινωνιολογία και πολιτισμικές σπουδές

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 1657/11.05.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος–Ιστορία
  και Αρχαιολογία (Α.Μ.Κ.Ι.Α.) είναι από τη συγκρότησή
  του εγγενώς διεπιστημονικό, αφού περιλαμβάνει τρεις
  κατεξοχήν αρχαιογνωστικές κατευθύνσεις, αυτές της
  Αρχαίας Ιστορίας, της Κλασικής Αρχαιολογίας και της
  Προϊστορικής Αρχαιολογίας, στο πλαίσιο τους κρίσιμου
  γεωπολιτισμικού τομέα της αρχαίας λεκάνης της Μεσογείου, ιδίως της Ανατολικής. Αποσκοπεί στην προαγωγή
  της επιμέρους και της συνδυασμένης, ακριβώς, έρευνας και εκπαίδευσης, στην ανάπτυξη και τη διάχυση της
  αντίστοιχης ειδικής και διεπιστημονικής γνώσης μέσα,
  κυρίως, από τη διαμόρφωση ειδικών στα οικεία της πεδία. Συγκεκριμένα:
  Η κατεύθυνση της Κλασικής Αρχαιολογίας καλύπτει το
  χρονικό φάσμα από την αυγή του ελληνικού πολιτισμού
  έως και την ύστερη αρχαιότητα. Επικεντρώνεται στην
  κάλυψη μιας ή περισσοτέρων χρονικών περιόδων και
  ποικίλων όψεων της αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής
  κοινωνίας, καθώς και των σχέσεων των Ελλήνων και
  των Ρωμαίων με άλλους μεσογειακούς λαούς και πολιτισμούς. Εξοικειώνει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες με
  τις θεωρητικές και επιστημολογικές προσεγγίσεις της
  Κλασικής Αρχαιολογίας, και τους/τις εκπαιδεύει στην
  συγγραφή και σύνθεση επιστημονικά τεκμηριωμένων
  κειμένων.
  Η κατεύθυνση της Αρχαίας Ιστορίας επιδιώκει να ενισχύσει τις γνώσεις των φοιτητών/τριών στην επιστημονική αυτή κατεύθυνση, όπως εμπίπτουν στο χρονολογικό
  διάστημα από την Αρχαϊκή περίοδο έως την ΄Υστερη
  αρχαιότητα. Καλλιεργεί τον κριτικό χειρισμό των αρχαίων
  ιστορικών τεκμηρίων για τη συναγωγή πληροφοριών και
  επιδιώκει την κατανόηση των μηχανισμών που ρύθμιζαν
  την πορεία των αρχαίων πολιτισμών στην ευρύτερη ζώνη
  της Μεσογείου, και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις.
  Προάγει τη συνδυαστική ικανότητα για την εξαντλητική
  ανάδειξη των αρχαίων πηγών. Προσφέρει σεμιναριακά
  μαθήματα και οδηγεί στη συγγραφή σεμιναριακών εργασιών και της τελικής Μεταπτυχιακής εργασίας, ενθαρρύνοντας την παράλληλη χρήση φιλολογικών πηγών και
  αρχαιολογικών δεδομένων. Παρέχει, επίσης, πρακτικές
  ασκήσεις, π.χ. σε αρχαιολογικούς χώρους, εργαστήρια,
  π.χ. για τις βοηθητικές αρχαιοϊστορικές επιστήμες (Επιγραφική, Νομισματική κ.ά.) και, ενδεχομένως, δυνατότητα συμμετοχής σε επιτόπιες αρχαιολογικές έρευνες.
  Μέσα από την εξοικείωση των φοιτητών/φοιτητριών με
  τρέχουσες θεωρητικές προσεγγίσεις στις ανθρωπιστικές επιστήμες, προσβλέπει στην παραγωγή καινοτόμου
  ιστορικής γνώσης.
  Η κατεύθυνση της Προϊστορικής Αρχαιολογίας καλύπτει
  χρονολογικά τους πολιτισμούς που ανιχνεύονται από την
  Παλαιολιθική Περίοδο μέχρι και την Εποχή του Χαλκού.
  Επικεντρώνεται στην κριτική διεπιστημονική και διαπολιτισμική μελέτη της υλικής και συμβολικής παραγωγής
  των κοινωνιών στην Κρήτη, το Αιγαίο και τη Μεσόγειο.
  Εξοικειώνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με τις θεωρητικές και επιστημολογικές προσεγγίσεις και με τις διεθνείς
  αναλυτικές μεθόδους στην Προϊστορία και Πρωτοϊστορία.
  Τους/τις εκπαιδεύει, επίσης, στους επιστημονικούς τρόπους τεκμηρίωσης και συγγραφής σεμιναρίων, τελικών
  μεταπτυχιακών εργασιών ειδίκευσης και, εν δυνάμει, διδακτορικών διατριβών. Τα σεμιναριακά μαθήματα, καθώς και
  οι εργασίες στο πεδίο (ανασκαφές, επιφανειακές έρευνες),
  οι πρακτικές ασκήσεις και τα εργαστήρια που συγκροτούν
  το Π.Μ.Σ. προσφέρουν μια σφαιρική θεώρηση ποικίλων
  τομέων και παραμέτρων του γνωστικού αντικειμένου της
  Προϊστορικής Αρχαιολογίας.
  Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες των αρχαιολογικών κατευθύνσεων εκπαιδεύονται στην έρευνα πεδίου και στη
  μελέτη αρχαιολογικού υλικού για δημοσίευση, μέσα από
  την υποχρεωτική συμμετοχή τους: α) σε Πρακτικές Ασκήσεις στις ανασκαφικές και επιφανειακές έρευνες του Πανεπιστημίου ή σε όσες συμμετέχουν ή με όσες συνεργάζονται διδάσκοντες/ουσες του Π.Μ.Σ. και β) σε Επιτόπιες
  εκπαιδευτικές Ασκήσεις, π.χ. σε αρχαιολογικούς χώρους,
  μουσεία, συλλογές κ.ά. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  Αντικείμενο σεμιναριακών και διπλωματικών εργασιών
  μπορεί να είναι εν μέρει ή εν όλω υλικό που προέρχεται
  από ανασκαφές και άλλες έρευνες πεδίου

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πολιτισμικών Σπουδών,
  Φιλολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας,
  Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Εθνολογίας, καθώς και των
  Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών και των Σχολών Αρχιτεκτονικής, των Σχολών Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίων
  της ημεδαπής ή ομοταγών ισότιμων και αναγνωρισμένων
  ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η επιλογή
  των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.
  4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/04.08.2017) άρθρου 34 παρ. 2
  και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του.

 • Ειδικεύσεις:

  1. Κλασική Αρχαιολογία 2. Αρχαία Ιστορία 3. Προϊστορική Αρχαιολογία

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης, δια ζώσης