Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Σχολή: Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών

  Τμήμα: Φιλολογίας

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3123/31.7.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2100

  URL Ιστοσελίδας: http://phil.uop.gr/index.php/metaptyxiakes-spoudes/p-m-s-arxaia-kai-nea-elliniki-filologia

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους, πτυχιούχοι Τμημάτων πανεπιστημιακών Σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, με κριτήρια που θα θεσπίσει η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας. Σε περιπτώσεις κατηγοριών πτυχιούχων, των οποίων τα προηγούμενα προγράμματα σπουδών τους παρουσιάζουν ελλείψεις για την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, η Συνέλευση αποφασίζει για την παρακολούθηση και εξέταση συμπληρωματικών μαθημάτων σε προπτυχιακό επίπεδο. Η επιλογή των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται από την Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών, μία ανά ειδίκευση. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

 • Ειδικεύσεις:

  α) Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
  β) Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία