Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σχολή: Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Όλες

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Διοίκηση επιχειρήσεων,Διαχείριση και διοίκηση,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 2668/06.07.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3900

  URL Ιστοσελίδας: https://www.uom.gr/mbads

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμέ-
  νων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στο γνωστικό
  αντικείμενο της Αναλυτικής των Επιχειρήσεων και της
  Επιστήμης των Δεδομένων (Business Analytics and Data
  Science) σε πτυχιούχους ανωτάτης εκπαίδευσης, στε-
  λέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του δημόσιου και
  του ιδιωτικού τομέα. Σκοπός είναι η ανάδειξη στελεχών
  που να είναι σε θέση, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα
  εργαλεία Πληροφοριακών Συστημάτων, Στατιστικής
  Ανάλυσης Δεδομένων και Επιχειρησιακής Έρευνας –
  Βελτιστοποίησης, να χειριστούν αποτελεσματικά πο-
  λυδιάστατα δεδομένα μεγάλου όγκου (Big Data) που
  εισρέουν καθημερινά στους Οργανισμούς (δημόσιους
  και ιδιωτικούς) από πολλαπλές πηγές (συστήματα δια-
  χείρισης επιχειρησιακών πόρων, διαδίκτυο, αισθητήρες,
  πολυμέσα, κινητή τηλεφωνία και τεχνολογία, κοινωνικά
  δίκτυα κ.λπ.). Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προαγω-
  γή της γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας στο γε-
  νικότερο πεδίο της Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business
  Intelligence) με την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων
  που βρίσκονται στην αιχμή των τριών αντικειμένων του
  κύκλου των Επιστημών των Αποφάσεων (Πληροφοριακά
  Συστήματα, Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα). Με τον
  τρόπο αυτό αναμένεται ότι οι απόφοιτοι του προγράμ-
  ματος, που στελεχώνουν ή θα στελεχώσουν επιχειρήσεις
  και οργανισμούς, θα προωθήσουν την αναβάθμιση της
  ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών
  συμβάλλοντας στη διατηρήσιμη ανάπτυξη, τόσο στον
  οικονομικό όσο και στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό
  τομέα.
  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ανωτά-
  της Εκπαίδευσης της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρι-
  σμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού
  αντικειμένου.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Οικονομικών
  Δημόσιας Διοίκησης
  Διεθνών Σπουδών
  Πληροφορική
  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
  Λογιστικής
  Χρηματοοικονομικής

 • Σημειώσεις:

  Δυνατότητα μερικής φοίτησης με διάρκεια: 5 εξάμηνα