Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 6 για την Μερική φοίητηση

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Φυσικές Επιστήμες,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 3214/06.08.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: http://mscinautomation.teipir.gr/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογίας καθώς και στην προώθηση της έρευνας, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας, στο επιστημονικό αντικείμενο του Αυτοματισμού.

  Κύριο Γνωστικό Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» αποτελεί η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών του Αυτοματισμού, της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην παραγωγική διαδικασία.

  Ο κύκλος παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, ο οποίος εικονίζεται στο σχήμα, με την πάροδο των ετών εμπλουτίζεται, ώστε να εμπεριέχει νέες τεχνολογίες, οι οποίες αφενός βελτιώνουν την απόδοση των παραγωγικών συστημάτων και αφετέρου κάνουν δυνατή την παραγωγή προϊόντων που προηγούμενα ήταν αδύνατη.

  Οι μετα – λειτουργίες του συστήματος (Πληροφορική, Επικοινωνίες και Αυτοματισμός) εκσυγχρονίζουν τις λειτουργίες του κύκλου παραγωγής και δίνουν νέα διάσταση στο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της παραγωγής. Με τον τρόπο αυτό αναδύονται νέα τεχνολογικά αντικείμενα, όπως απεικονίζεται στο σχήμα, τα οποία δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν σε ένα συμβατικό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών.

  Το Π.Μ.Σ. «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών», παρέχει μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής αυτοματισμού  στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών.

  Το Π.Μ.Σ. «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» στοχεύει στην περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογίας στο ευρύτερο πεδίο του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ., η προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης καινοτομικών μεθόδων, διαδικασιών και προϊόντων, που βελτιώνουν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας και υπό το πρίσμα των νεότερων αντιλήψεων της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainability), της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοηθικής.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» γίνονται δεκτοί:

  • Κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων τεχνολογικής, θετικής και οικονομικής κατεύθυνσης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής*,
  • Κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων τεχνολογικής, θετικής και οικονομικής κατεύθυνσης ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),
  • Πτυχιούχοι των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι απόφοιτοι της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και της Σχολής Ικάρων σύμφωνα με το άρθρο 88 του ν.3883/2010 (Α΄/167),
  • Πτυχιούχοι της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4249/2014 (Α΄/73).
  * Αποδεδειγμένα με σχετική βεβαίωση επί πτυχίω φοιτητές προπτυχιακών τμημάτων Ανώτατων Ιδρυμάτων της ημεδαπής, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Π.Μ.Σ. υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει, εφόσον επιλεγούν, βεβαίωση περάτωσης σπουδών μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

 • Σημειώσεις:

  e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mastersoffice@teiath.gr

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 5381540