Βιοηθική

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή: Φιλοσοφική

  Τμήμα: Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

  Πόλη: ΡΕΘΥΜΝΟ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4 εξάμηνα για την Πλήρη, 8 για την Μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 1789/21.05.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://bioethics.fks.uoc.gr/MainFrameset.htm

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η γνωστική περιοχή της Βιοηθικής. Συγκεκριμένα, αντικείμενό του είναι η διεπιστημονική προσέγγιση των ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν από, ή σχετίζονται με, τις Επιστήμες της Ζωής, τις Ιατρικές εφαρμογές τους και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. Βασίζεται στη συνθετική αξιοποίηση της έρευνας που διεξάγεται στη φιλοσοφία, το δίκαιο, τις βιοεπιστήμες και τη βιοτεχνολογία, και την κοινωνιολογία όσον αφορά το γνωστικό πεδίο της Βιοηθικής.
  Το Δ.Π.Μ.Σ. αποτελεί συνδυασμένη εκπαιδευτική ενέργεια των Τμημάτων Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  Το Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει στην προώθηση της σύγχρονης έρευνας στη Βιοηθική, στην ανάπτυξη και προαγωγή της γνώσης, στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο αντικείμενο αυτό, και κατ’ επέκταση στην προετοιμασία επιστημόνων για άριστη σταδιοδρομία στον ακαδημαϊκό χώρο, σε ερευνητικά ιδρύματα, σε δημόσιες υπηρεσίες και στον παραγωγικό τομέα.
  Μέσω της εκπαίδευσης και εξειδίκευσης επιστημόνων – ερευνητών/τριών, θα συνεισφέρει στην προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη της γνώσης, και, μέσω αυτής, θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας του επιστημονικού δυναμικού στελέχωσης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ερευνητικών Ιδρυμάτων, της Δημόσιας Διοίκησης, των επιχειρήσεων τεχνολογιών αιχμής, των οργανισμών υγείας, και κατ’ επέκταση θα συμβάλει στην τόνωση της εργασιακής απασχόλησης στη χώρα μας.
  Σκοπός του είναι η απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, του οποίου οι κάτοχοι θα είναι καταλλήλως καταρτισμένοι να εργαστούν ως στελέχη του κρατικού μηχανισμού, δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών, ως εκπαιδευτικοί ΔΕ με αυξημένα προσόντα, ως στελέχη διεθνών οργανισμών, αλλά και να συνεχίσουν την ερευνητική δραστηριότητα στο πεδίο της Βιοηθικής.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής καθώς και συναφών Τμημάτων ΤΕΙ αντίστοιχων ειδικοτήτων με συνάφεια στη Βιοηθική, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους της ανώτατης εκπαίδευσης.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Βιοηθική.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Ιατρικής, Τμήμα Βιολογίας και Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
  και
  της Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Σημειώσεις:

  Επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων

  Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να εργασθούν σε όλους τους κλάδους του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα που αφορούν την εκπαίδευση, την έρευνα, τη διαμόρφωση και τον έλεγχο πολιτικών σε συναφή προς το αντικείμενο πεδία. Ορισμένοι εξ αυτών, οι οποίοι είναι ήδη εργαζόμενοι σε τομείς όπως εκείνος της υγείας, επιστρέφουν στο επαγγελματικό τους πεδίο με βαθύτερη κατανόηση των ηθικών προβλημάτων που συνήθως καλούνται να αντιμετωπίσουν. Οι απόφοιτοι, γενικά, μπορούν να εργασθούν:

  • ως διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό σε Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.
  • ως επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό σε κέντρα και υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
  • ως καθηγητές αυξημένων προϊόντων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (σε συνδυασμό με το κατάλληλο πρώτο πτυχίο)
  • ως σύμβουλοι σε φορείς και υπηρεσίες που εφαρμόζουν ή επεξεργάζονται ρυθμίσεις και κανόνες, όπως νομοπαρασκευαστικές και συμβουλευτικές επιτροπές, επιτροπές ηθικής και δεοντολογίας, επιτροπές ελέγχου, αλλά και συλλογικά όργανα των αρμοδίων επιστημονικών κοινοτήτων (Ιατρικός Σύλλογος, Δικηγορικός Σύλλογος, κλπ.)
  • ως στελέχη διοίκησης στο δημόσιο τομέα, σε Υπουργεία, όπως το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Γεωργίας, το Υπουργείο Βιομηχανίας
  • ως στελέχη διοίκησης σε Υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε θέσεις που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, τη διαχείριση, προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, με την εφαρμογή και τον έλεγχο της πολιτικής υγείας και της περιβαλλοντικής πολιτικής της πολιτείας
  • ως σύμβουλοι σε οργανισμούς σχετικούς με την τεχνολογία τροφίμων, την παραγωγή φαρμάκων, σε φορείς εκμετάλλευσης βιολογικών προϊόντων, σε εταιρίες βιοτεχνολογίας
  • ως στελέχη σε τομείς του πολιτισμού, ΜΜΕ, εκδοτικούς οργανισμούς
  • ως σύμβουλοι σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων βιοηθικής αγωγής
  • ως ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗ – (Πηγή: Ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ)
  • ως ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ – ΒΙΟΗΘΙΚΟΣ– (Πηγή: Ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ)

  Επικοινωνία

  e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: bioethics.secretary@fks.uoc.gr

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2831077242