Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή: Φιλοσοφική

  Τμήμα: Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

  Πόλη: ΡΕΘΥΜΝΟ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4 εξάμηνα για την Πλήρη, 8 για την Μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://pms-phl.fks.uoc.gr/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η ειδική γνωστική περιοχή «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία».
  Στρατηγικός στόχος του είναι η εξειδίκευση και η εκπαίδευση επιστημόνων-ερευνητών που θα συνεισφέρουν στην προώθηση της φιλοσοφικής έρευνας στη χώρα μας, και, μέσω αυτής, θα συμβάλλουν στην εμβάθυνση της αυτοκατανόησης της κοινότητας των επιστημόνων και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, καθώς και στην τόνωση της εργασιακής απασχόλησης.
  Συγκεκριμένα, σκοποί του είναι: α) η απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ),
  του οποίου οι κάτοχοι θα είναι κατάλληλοι να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα και ως στελέχη δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών, και β) η προετοιμασία επιστημόνων-ερευνητών, ικανών να εκπονήσουν διδακτορικές διατριβές υψηλού επιπέδου στο αντικείμενο της Φιλοσοφίας και να ακολουθήσουν ερευνητική ή/και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ως και των Τ.Ε.Ι. συναφούς με το ΠΜΣ γνωστικού αντικειμένου.

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη γνωστική περιοχή «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία».

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Γραμματεία Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
  Τηλέφωνα: 28310 77216 και 77215
  Εmail: alexantonaki@uoc.gr