Βιοηθική

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4 εξάμηνα για την Πλήρη, 8 για την Μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία,Διοίκηση επιχειρήσεων και Νομική,Νομική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 1789/21.05.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://www.law.uoa.gr/metaptychiakes_spoydes/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η γνωστική περιοχή της Βιοηθικής. Συγκεκριμένα, αντικείμενό του είναι η διεπιστημονική προσέγγιση των ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν από, ή σχετίζονται με, τις Επιστήμες της Ζωής, τις Ιατρικές εφαρμογές τους και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. Βασίζεται στη συνθετική αξιοποίηση της έρευνας που διεξάγεται στη
  φιλοσοφία, το δίκαιο, τις βιοεπιστήμες και τη βιοτεχνολογία, και την κοινωνιολογία όσον αφορά το γνωστικό πεδίο της Βιοηθικής.
  Το Δ.Π.Μ.Σ. αποτελεί συνδυασμένη εκπαιδευτική ενέργεια των Τμημάτων Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  Το Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει στην προώθηση της σύγχρονης έρευνας στη Βιοηθική, στην ανάπτυξη και προαγωγή της γνώσης, στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο αντικείμενο αυτό, και κατ’ επέκταση στην προετοιμασία επιστημόνων για άριστη σταδιοδρομία στον ακαδημαϊκό χώρο, σε ερευνητικά ιδρύματα, σε δημόσιες υπηρεσίες και στον παραγωγικό τομέα.
  Μέσω της εκπαίδευσης και εξειδίκευσης επιστημόνων – ερευνητών/τριών, θα συνεισφέρει στην προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη της γνώσης, και, μέσω αυτής, θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας του επιστημονικού δυναμικού στελέχωσης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ερευνητικών Ιδρυμάτων, της Δημόσιας Διοίκησης, των επιχειρήσεων τεχνολογιών
  αιχμής, των οργανισμών υγείας, και κατ’ επέκταση θα συμβάλει στην τόνωση της εργασιακής απασχόλησης στη χώρα μας.
  Σκοπός του είναι η απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, του οποίου οι κάτοχοι θα είναι καταλλήλως καταρτισμένοι να εργαστούν ως στελέχη του κρατικού μηχανισμού, δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών, ως εκπαιδευτικοί ΔΕ με αυξημένα προσόντα, ως στελέχη διεθνών οργανισμών, αλλά και να συνεχίσουν την ερευνητική δραστηριότητα στο πεδίο της Βιοηθικής.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής καθώς και συναφών Τμημάτων ΤΕΙ αντίστοιχων ειδικοτήτων με συνάφεια στη Βιοηθική, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους της ανώτατης εκπαίδευσης.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Βιοηθική.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Σε συνεργασία με τα Τμήματα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  2831077242,
  e-mail:
  bioethics.secretary@fks.uoc.gr,
  tsinorev@uoc.gr,
  athan@biology.uoc.gr