Δομοστατικά Έργα

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: none

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 3191/02.08.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3500

  URL Ιστοσελίδας: http://retrofit.puas.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  1. Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο τα «Δομοστατικά Έργα».
  2. Το ΠΜΣ στοχεύει στην κριτική αξιολόγηση και την έρευνα των αποτελεσμάτων της χρήσης διαφόρων μεθόδων και εργαλείων Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Επίλυσης Δομοστατικών έργων, νέων ή υφισταμένων, σε ένα διεπιστημονικό περιβάλλον. Εστιάζει στη μελέτη και την έρευνα σε γνωστικά πεδία, που σχετίζονται με τον Σχεδιασμό και την Ανάλυση Δομοστατικών έργων (Μικρής ή Μεγάλης κλίμακας) σε τομείς Πολιτικού Μηχανικού, όπως είναι η Γεφυροποιία, τα Υδραυλικά έργα, τα Γεωτεχνικά έργα, τα Συγκοινωνιακά έργα και η αναβάθμιση (Επισκευή ή Ενίσχυση) των κατασκευών με την εφαρμογή των Αντισεισμικών κανονισμών και Προδιαγραφών υλικών σ΄αυτές.
  3. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι φοιτητές θα είναι σε θέση :
   • Να σχεδιάζουν, να επιλύουν και να υλοποιούν νέες κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού με τη χρήση Δομοστατικής Μηχανικής και διάφορων Λογισμικών-Εργαλείων,
   • Να αναλύουν τις κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού με τους εν ισχύει Αντισειμικούς κανονισμούς.
   • Να προσδιορίζουν την Αποτίμηση των κατασκευών και να προτείνουν Ανασχεδιασμό των υφισταμένων κατασκευών.
   • Να διερευνούν, να αναλύουν και να προτείνουν μεθόδους και υλικά για τις Επισκευές και Ενισχύσεις κατασκευών.
   • Να προσδιορίζουν την δομική ακεραιότητα των κατασκευών με Αποτίμηση της αξιοπιστίας τους ή συντήρησή τους.
   • Να εκτιμούν το Οικονομικό κόστος απωλειών ζωής και επισκευών κατασκευών μετά από σεισμό.
   • Να οργανώνουν την Διαχείριση και την οικονομική εκτέλεση ενός έργου.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ «Δομοστατικά Έργα» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου Πολιτικού Μηχανικού ή γενικότερα Μηχανικού του Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων Πολυτεχνείων, Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ΑΣΠΑΙΤΕ ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Σημειώσεις:

  e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mastersoffice@teiath.gr

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5381184