Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας

  Πόλη: ΠΑΤΡΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 1572/08.05.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.pharmacy.upatras.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» έχει διάρκεια 18 μηνών και προσφέρει υψηλής ποιότητας, πολύ-επιστημονική εκπαίδευση στο αναδυόμενο πεδίο των Φαρμακευτικών Επιστημών. Περιλαμβάνει εκπαίδευση σε όλα τα στάδια που απαιτούνται από τη στιγμή της ανακάλυψης μιας νέας βιοδραστικής ένωσης έως την κυκλοφορία της ως φαρμάκου, καθώς και τις στρατηγικές που ακολουθούνται για την ανακάλυψη βιοδραστικών ενώσεων. Σκοπός του προγράμματος είναι:

  α. Η εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση νέων επιστημόνων σε σύγχρονους τομείς της Φαρμακευτικής Επιστήμης, προσανατολισμένους στη δημιουργία κατάλληλης ανθρώπινης υποδομής, η οποία θα στηρίξει τη συμμετοχή της χώρας στις διεθνείς εξελίξεις της επιστήμης και θα συμβάλλει στην αφομοίωση της εισαγόμενης τεχνολογίας, στην υποστήριξη της έρευνας και στη διείσδυση σε νέους κλάδους της Επιστήμης.
  β. Η σύνδεση της ερευνητικής προσπάθειας με την παραγωγική διαδικασία, η ενίσχυση των μηχανισμών μεταφοράς τεχνολογίας προς τις ελληνικές παραγωγικές μονάδες και η κάλυψη συγκεκριμένων επαγγελματικών αναγκών σχετικών με την επιχειρησιακή σχεδίαση, ανάπτυξη και διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων.
  γ. Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές σε συναφείς επιστημονικές περιοχές.
  δ. H παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις θέσεων ευθύνης σε φαρμακευτικές και άλλες ομοειδείς βιομηχανίες, Ρυθμιστικές Αρχές, καθώς και διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια, στην Ελλάδα και διεθνώς.

  Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και συναφών Τμημάτων άλλων Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και συναφών Τμημάτων άλλων Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων» στις ακόλουθες ειδικεύσεις:
  1. Φαρμακευτική Χημεία – Φυσικά Προϊόντα
  2. Βιομηχανική Φαρμακευτική
  3. Μοριακή Φαρμακολογία και Βιοτεχνολογία

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Email: pharminf@upatras.gr
  Τηλ: 2610962300

  Διεύθυνση:
  Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
  Πανεπιστημιούπολη
  Ρίον Αχαϊας
  26504