ΠΜΣ στην Επιστήμη και Μηχανική των Υπολογιστών

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 1589/09.05.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.csd.uoc.gr/index.jsp?content=moc&openmenu=demoAcc4&lang=gr

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών καλύπτοντας τόσο το θεωρητικό όσο
  και το τεχνολογικό περιεχόμενο αυτής. Σκοπός του είναι:
  (α) Η ειδίκευση σε περιοχές τις Επιστήμης Υπολογιστών, ώστε οι κάτοχοι του απονεμομένου Διπλώματος
  Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) να έχουν αυξημένη
  εξειδίκευση στις οικείες περιοχές,
  (β) η εκπαίδευση και διαμόρφωση επιστημόνων-ερευνητών, ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της
  έρευνας, της τεχνολογίας, της βιομηχανικής ανάπτυξης
  και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο της Επιστήμης και Μηχανικής Υπολογιστών. (γ) η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών,
  ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας
  Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών», είναι η μοναδική
  ειδίκευση του ΠΜΣ που οργανώνεται γύρω από τις ακόλουθες θεματικές περιοχές:
  • (Α) Αρχιτεκτονική Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων
  • (Β) Δίκτυα Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνίες
  • (Γ) Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα
  • (Δ) Πληροφοριακά Συστήματα και Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή
  • (Ε) Υπολογιστική και Γνωσιακή Όραση, και Ρομποτική
  • (Ζ) Αλγοριθμική και Ανάλυση Συστημάτων
  • (Η) Βιοϊατρική Πληροφορική και Τεχνολογία
  • (Θ) Τεχνολογία Πολυμέσων

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής
  ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι., συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης, δια ζώσης