Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Παιχνίδι

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Πόλη: ΒΟΛΟΣ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): ΄4

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 1353/19.04.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.ece.uth.gr/main/el/content/787-pms

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το πρόγραμμα αυτό εστιάζει στη διεπιστημονική, εμπεριστατωμένη και κριτική διερεύνηση των παιδαγωγικών διαστάσεων του παιχνιδιού και της δημιουργικής μάθησης, σε μια ποικιλία από εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Σκοπός του είναι να δώσει την ευκαιρία
  σε εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες αλλά και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων με ενδιαφέρον για τη θεωρία και την πρακτική της δημιουργικής μάθησης, να αποκτήσουν τόσο θεωρητικά εφόδια όσο και μια βιωματική σχέση με ζητήματα δημιουργικής μάθησης και διδασκαλίας.
  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά μαθημάτων και σεμιναρίων τα οποία συνδυάζουν τη θεωρητική μελέτη και τη βιωματική πράξη. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν κατανοήσει σε βάθος κρίσιμες παιδαγωγικές, ψυχολογικές και κοινωνιολογικές πτυχές της δημιουργικής μάθησης και των εκπαιδευτικών διαστάσεων του παιχνιδιού.
  Πιο αναλυτικά, οι επιμέρους σκοποί του προγράμματος αυτού είναι:
  – Η προβληματοποίηση της έννοιας της δημιουργικότητας και του παιχνιδιού μέσα από μια σειρά διεπιστημονικών θεωρήσεων.
  – Η απόκτηση βιωματικής εμπειρίας της δημιουργικής σχέσης με μια σειρά αντικείμενα των τεχνών και των επιστημών.
  – Η θεωρητική και εργαστηριακή εξερεύνηση της βιωματικής μάθησης ως διδακτική πρακτική σε ποικίλα περιβάλλοντα και γνωστικά αντικείμενα.
  – Η ανάπτυξη της ικανότητας σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης αναπτυξιακά κατάλληλων, καινοτόμων και βασισμένων στην επιστημονική έρευνα εκπαιδευτικών δράσεων και υλικού τόσο στο πλαίσιο της τυπικής όσο και άτυπης μάθησης.
  – Η διατύπωση και επεξεργασία ερευνητικών προβλημάτων, η εφαρμογή ερευνητικών μεθόδων, η συλλογή δεδομένων η ανάλυση και η διατύπωση συμπερασμάτων τα οποία μπορούν να υποστηριχθούν σε ένα ακαδημαϊκό πλαίσιο.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα τουλάχιστον σε επίπεδο Γ1. Εφόσον υπάρχουν ισοβαθμούντες αυτοί γίνονται δεκτοί επιπλέον. Ο τελικός αριθμός εισακτέων κατ’έτος αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Επίσης, η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για τον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων της κατηγορίας ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλων ειδικών κατηγοριών κατά περίπτωση.

 • Σημειώσεις:

  Το ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι» προκηρύσσεται κάθε δύο χρόνια

  Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (τρία διδακτικά εξάμηνα και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας). Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μία εργάσιμη ημέρα την εβδομάδα (απογευματινές ώρες) και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική (συνήθως Τρίτη ή Τετάρτη, ανάλογα με το εξάμηνο σπουδών). Επιπλέον, σε κάθε εξάμηνο φοίτησης, οι φοιτητές/ριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο που πραγματοποιείται Σαββατοκύριακο.

  Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με κριτήρια και αντίστοιχα ποσοστά αξιολόγησης: α) γραπτή εξέταση σε θεματικό πεδίο σχετικό με το περιεχόμενο του ΠΜΣ (40%) β) φάκελος υποψηφιότητας (30%)  γ) προσωπική συνέντευξη (30%). Όσοι υποψήφιοι καταθέσουν αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Γ1 μπορούν να προχωρήσουν απευθείας στην διαδικασία εισαγωγής με κατάθεση φακέλου, γραπτή εξέταση και προσωπική συνέντευξη, χωρίς εξέταση στην αγγλική γλώσσα. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι υποχρεούνται να δώσουν γραπτές εξετάσεις προκειμένου να κατοχυρώσουν την απαιτούμενη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Οι εξετάσεις του μαθήματος των Αγγλικών, καθώς και η γραπτή εξέταση στο σχετικό με το αντικείμενο του ΠΜΣ θεματικό πεδίο,  θα πραγματοποιηθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου, σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της υποβολής φακέλων. Οι υποψήφιοι που θα επιτύχουν στις εξετάσεις γλώσσας μπορούν να προχωρήσουν στην διαδικασία εισαγωγής.

  Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
  Διεύθυνση: Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221, Βόλος, Νέο Κτίριο, 3ος όροφος, γρ. 20

  Γραμματεία

  e-mail: pms.ptpe@uth.gr

  Τηλέφωνα Γραμματείας: 24210 74861
  Fax Γραμματείας: 24210 74775
  Ώρες Εξυπηρέτησης Φοιτητών:  Τρίτη 13.00-19.00 & Τετάρτη 10.00-14.00

  Διευθύντρια ΠΜΣ: Ν. Νικονάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΠΕ

  e-mail: niknik@uth.gr