Διοίκηση των Επιχειρήσεων – Σίνδος

 • Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Είδος ΠΜΣ: none

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 3463/13.09.2019

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3840

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή αφενός μεν γνώσης στον επιστημονικό χώρο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων αφετέρου δε η μετάδοση της στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα το παρακολουθούν.
  Εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Business Administration).
  Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Διοίκηση των Επιχειρήσεων» είναι η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, αλλά και σε επιστημονικές περιοχές όπως η Διεθνής Δραστηριοποίηση των Επιχειρήσεων, το Μάρκετινγκ, η Επιχειρηματικότητα, κ.ά.
  Οι επιμέρους στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι:
  α) η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων αλλά και σε συναφείς επιστημονικές περιοχές, όπως η διεθνής δραστηριοποίηση μιας επιχείρησης, το μάρκετινγκ κ.λπ. και η προώθηση της ανάπτυξης της έρευνας, της θεωρίας και των εφαρμογών της στο αντικείμενο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων,
  β) η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος και των ομολόγων Τμημάτων άλλων ΑΕΙ και η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων, των οργανισμών και των υπηρεσιών του Ιδιωτικού αλλά και του Δημόσιου Τομέα γενικότερα,
  γ) η προετοιμασία στελεχών με εξειδίκευση στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και των οργανισμών, κάτι που αποτελεί ζητούμενο, τόσο για την τόνωση και ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας στις σημερινές συνθήκες, όσο και για τη διεθνή δραστηριοποίηση των Ελληνικών Επιχειρήσεων,
  δ) η εκπαίδευση στελεχών Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των γνώσεων τους, των ικανοτήτων τους και των δεξιοτήτων τους με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση των Επιχειρήσεων – Master of Business Administration» με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
  i) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με γενική κατεύθυνση (Master of Business Administration: General Μ.Β.Α.).
  ii) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (Μ.Β.Α. – International Business).