Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων: Αειφορικός και Κοινωνικός Σχεδιασμός

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 3214/06.08.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 1000

  URL Ιστοσελίδας: https://postgradinteriorarchitecture.wordpress.com/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Π.Δ.Α. με τίτλο: «Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων: Αειφορικός και Κοινωνικός Σχεδιασμός» είναι οι κάτοχοι του σχετικού Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) να διαθέτουν τις σύγχρονες κατάλληλες και επαρκείς υψηλού επιπέδου γενικές και ειδικές επιστημονικές/καλλιτεχνικές γνώσεις και ικανότητες, που σχετίζονται με τo το γνωστικό πεδίο της Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής στον τομέα του αειφορικού και κοινωνικού σχεδιασμού, καθώς και υψηλού επιπέδου ικανότητα διαρκούς διερεύνησης των διεθνών εξελίξεων σε αυτόν τον τομέα. Το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος συνίσταται στις απαιτούμενες εξειδικευμένες και επικαιροποιημένες γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση/μορφοποίηση προηγμένων θεωρητικά και τεχνολογικά προσεγγίσεων στο πεδίο της Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής με αναφορά στον αειφορικό και τον κοινωνικό σχεδιασμό.

  Βασικό χαρακτηριστικό του Προγράμματος είναι η διεπιστημονικότητα. Το προτεινόμενο Πρόγραμμα αφορά σε ένα διεπιστημονικό γνωστικό πεδίο, απολύτως απαραίτητο για την εξειδίκευση των δημιουργών του χώρου μέσα στον οποίο διαμορφώνεται και εκτυλίσσεται ο ανθρώπινος πολιτισμός σε διεθνές επίπεδο, σήμερα. Η παγκοσμιοποίηση, ως η διαπολιτισμική διασπορά ανθρώπων, ιδεών, γλωσσών, πολιτιστικών συνηθειών και δημιουργημάτων συναρτάται βεβαίως με θέματα ταυτότητας και διαφοράς με την έννοια της οικο-λογίας, ενώ θεμελιώνεται τόσο σε πολιτικές όσο και σε τεχνολογικές απόψεις του σύγχρονου πολιτισμού. Συγχρόνως, η Εσωτερική Αρχιτεκτονική, ως επέμβαση και διαμόρφωση σε εξωτερικά και εσωτερικά περιβάλλοντα, έχει αποκτήσει πολύ σημαντικό ρόλο στον σύγχρονο πολιτισμό, διότι αυτή αφορά σε σημαντικό βαθμό στην πολιτιστική και τεχνολογική αναδιαμόρφωση των συγχρόνων αστικών περιβαλλόντων, τα οποία πολύ δύσκολα έχουν κενό χώρο για να ενσωματώσουν απολύτως νέες αρχιτεκτονικές κατασκευές, ενώ από την άλλη μεριά, ο ρόλος των ελευθέρων «εσωτερικών» χώρων της πόλης έχει αναβαθμισθεί. Για να ανταποκριθεί σε αυτόν τον σύνθετο και πολυσχιδή ρόλο, η Εσωτερική Αρχιτεκτονική συνιστά ένα διεπιστημονικό πεδίο που εξελίσσεται συνεχώς σε διεθνές επίπεδο. Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εσωτερική Αρχιτεκτονική: Αειφορικός και Κοινωνικός Σχεδιασμός» έχει πρωτίστως ως στόχο την εικαστική/αρχιτεκτονική διερεύνηση θεμελιωδών χαρακτηριστικών του σύγχρονου πολιτισμού με αναφορά στη δημιουργία του χώρου, σε θεωρητική/επιστημονική βάση. Το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Π.Δ.Α., ως εκφραστής της ακαδημαϊκής και ερευνητικής εκπαίδευσης στον τομέα της επέμβασης και διαμόρφωσης του χώρου σε εσωτερικά και εξωτερικά αρχιτεκτονικά περιβάλλοντα, (α) παρακολουθώντας τις εξελίξεις στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της τέχνης, (β) παράγοντας πρωτότυπο ερευνητικό έργο, (γ) διερευνώντας και εγκαινιάζοντας καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές, αναλαμβάνει με το παρόν εγχείρημα τη μετεκπαίδευση των πτυχιούχων αρχιτεκτόνων εσωτερικού χώρου και αποφοίτων ΑΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων. Το Τμήμα δεν διοργανώνει άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Επίσης δεν προσφέρονται άλλα προγράμματα αντιστοίχου περιεχομένου στην ημεδαπή. Στόχος του Προγράμματος είναι η απόκτηση κατάλληλων και υψηλού επιπέδου ειδικών επιστημονικών/καλλιτεχνικών γνώσεων και ικανοτήτων στο πεδίο της Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής με αναφορά στον αειφορικό και κοινωνικό σχεδιασμό, με βάση τις ραγδαίες εξελίξεις στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα, σε σχέση με τον ευρύτερο χώρο των τεχνών και των επιστημών. Σε αυτή τη βάση, προσφέρεται ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών που αξιοποιεί αφενός την πιο πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία και αφετέρου την τεχνογνωσία και τις καινοτομίες που έχουν αναπτυχθεί στον συγκεκριμένο χώρο.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων τεχνολογικής, θετικής και οικονομικής κατεύθυνσης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι απόφοιτοι της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων
  και της Σχολής Ικάρων σύμφωνα με το άρθρο 88 του
  ν. 3883/2010 (Α΄167) καθώς και πτυχιούχοι της Σχολής
  Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας σύμφωνα με το
  άρθρο 38 του ν. 4249/2014 (Α΄73).

 • Σημειώσεις:

  e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mastersoffice@teiath.gr

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 5385405