Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές από το Κοινωφελές Ίδρυμα «ΚΡΙΤΩΝ Δ. ΔΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ Κ. ΔΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΟΑΤΣΟΥ – ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ»-Λήξη 12 Ιουλίου 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΟΝ
Το κοίνωφελέςΊδρυμα «ΚΡΙΤΩΝ Δ. ΔΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ Κ. ΔΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΟΑΤΣΟΥ – ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ», ανακοινώνει τη χορήγηση χωρίς τη διεξαγωγή διαγωνισμού δύο (2) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022,  σύμφωνα με τους όρους της από 23/05/2022 Πρόσκλησης του.
Το ύψος κάθε υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200, 00€) ανά μήνα.

Οι υποψήφιοι/ιες θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή και ηλικία μέχρι 36 έτη.
2. Να έχουν αποφοιτήσει με «Άριστα» από Λύκεια που υπάγονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Ρεθύμνου.
3. Να φοιτούν σε Α.Ε.Ι. της Ελλάδος το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.
Οι υποψήφιοι/ες για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 12-7-2022 αίτηση, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα Α» της από 23/05/2022 Πρόσκλησης, αυνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπος είτε με αποστολή με courier στο γραφείο της δικηγόρου του ιδρύματος, κ. Δέσποινας Τουτζάρη, Λεωφ. Νίκης αρ.1 – Θεσσαλονίκη – Τ.Κ. 54624.

Το εμπρόθεσμο της υποβολής της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία αποστολής.

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη δικηγόρο του ιδρύματος, κ. Δέσποινα Τουτζάρη στα τηλ. 2310239955 & 6947167299.

  • Λήξη Υποβολής: 12 Ιουλίου 2022

    Τοποθεσία: Ελλάδα