Υπολογιστική Φυσική

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Θετικών Επιστημών

  Τμήμα: Φυσικής

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 6 για την Μερική φοίητηση

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3996/4-11-2019, 2761/τ.Β΄/11-7-2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://pms.physics.auth.gr/comphys/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Υ/Φ είναι η οργάνωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών στην Υπολογιστική Φυσική.

  Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα έχει σκοπό τη διοργάνωση μεταπτυχιακών μαθημάτων υψηλού επιπέδου στα πλαίσια της ανάγκης δημιουργίας στελεχών υψηλού επιπέδου τα οποία θα είναι σε θέση να στελεχώσουν οργανισμούς και επιχειρήσεις και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη λογισμικού ειδικών εφαρμογών. Για το σκοπό αυτό θα αξιοποιηθεί η σοβαρή υποδομή και τεχνογνωσία του Τμήματος Φυσικής, τα διάφορα λειτουργούντα προγράμματα εθνικής και διεθνούς συνεργασίας και θα επιδιωχθεί η συνεργασία του προγράμματος με δίκτυα μεταπτυχιακών σπουδών με συναφή μεταπτυχιακά προγράμματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

  Σκοπός του ΠΜΣ «Υπολογιστική Φυσική» είναι η ειδίκευση των φοιτητών σε μεθόδους προσομοίωσης φαινομένων και διεργασιών με στόχο τη δημιουργία και την κατάρτιση στελεχών υψηλής στάθμης που είναι απαραίτητα αφενός για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην ευρύτερη περιοχή των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας και αφετέρου για την στελέχωση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων οργανισμών και επιχειρήσεων.

  Στο ΠΜΣ-Υ/Φ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι άλλων ομοειδών ή συναφών τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και αποφοίτων Τμημάτων TEI συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ-Υ/Φ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι άλλων ομοειδών ή συναφών τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και αποφοίτων Τμημάτων TEI συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 • Σημειώσεις: