Παλαιοντολογία – Γεωβιολογία

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Θετικών Επιστημών

  Τμήμα: Γεωλογίας

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Περιβαλλοντικές επιστήμες,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 4058/τ. Β΄/17-9-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 1000

  URL Ιστοσελίδας: http://www.geo.auth.gr/gr_postgrad_paleo.htm

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στην επιστήμη της Παλαιοντολογίας και των εφαρμογών της σε θέματα εξέλιξης, φυλογένεσης, (παλαιο-)οικολογίας-(παλαιο-) περιβάλλοντος, παλαιοβιογεωγραφίας, έρευνας ορυκτών πόρων, γεωβιολογίας και γεωδιατήρησης.

  Σκοπός του Διιδρυματικού Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας και η κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων, μέσω της αποτελεσματικής σύνδεσης διδασκαλίας, έρευνας και εφαρμογής

   

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Διιδρυματικού Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/ήτριες, πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωλογίας και Βιολογίας Σχολών Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων, από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, οι οποίοι κρίνεται κατά περίπτωση και με βάση τη συνάφεια του γενικού και ειδικού γνωστικού τους αντικειμένου ότι πληρούν τα κριτήρια εισαγωγής στο Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. όπως αυτά ορίζονται στον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

   

 • Ειδικεύσεις:

  1. Μακροπαλιοντολογία
  2. Μικροπαλαιοντολογία-Γεωβιολογία

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Βιολογίας ΑΠΘ, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  τηλ 2310 998540, 2310 998556
  info-msc-pgb@geo.auth.gr