Υγεία και Περιβαλλοντικοί Παράγοντες

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Ιατρικής

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πρακτική Άσκηση

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Περιβαλλοντικές επιστήμες,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3681/τα.Β΄/29-8-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2700

  URL Ιστοσελίδας: http://www.med.auth.gr/hef

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα, κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού στις Επιστήμες Υγείας και Περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης εργαστηριακής και κλινικής έρευνας.

  Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η μελέτη της επίδρασης των περιβαλλοντικών παραγόντων στις διάφορες ασθένειες του ανθρώπου αποτελεί θεμέλιο λίθο στην κατανόηση και διασαφήνιση της αιτιοπαθογένειας και παθοφυσιολογίας τους. Οι περισσότερες νόσοι της σύγχρονης κοινωνίας είναι πολυπαραγοντικής αιτιολογίας με αποτέλεσμα η επίδραση του περιβάλλοντος στο ευρύτερο σύνολο αυτών των παθήσεων να χρήζει της δέουσας προσοχής και μελέτης. Αποκαλύπτονται οι καθοριστικοί παράγοντες του περιβάλλοντος που επιδρούν στην υγεία και τη νόσο μέσω έρευνας σε μοριακό και ιστολογικό επίπεδο.

  Στο παρόν ΔΠΜΣ μελετώνται οι παθήσεις των συστημάτων οι οποίες σχετίζονται με βιολογικούς παράγοντες, με οργανικά και ανόργανα υλικά, καθώς και με παράγοντες που οφείλονται στο φυσικό ή δομημένο περιβάλλον. Η μελέτη λαμβάνει χώρα τόσο σε μοριακό επίπεδο, με χρήση σύγχρονων μεθόδων ανίχνευσης μεταλλαξιγόνων και λοιμογόνων παραγόντων, όσο και σε ιστολογικό επίπεδο, με χρήση τεχνικών ανοσοϊστοχημείας και παρατήρησης στο οπτικό και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

   

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Ιατρικών εργαστηρίων, Κτηνιατρικής, Γεωπονίας, Γεωλογίας, Χημείας, φυσικής, Μαθηματικών, Μηχανικών-Πολυτεχνικών Σχολών και ΤΕΙ, Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης, Πληροφορικής, Ψυχολογίας, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Επιστημών φυσικής Αγωγής, Διατροφολογίας, Αισθητικής-Κοσμητολογίας και άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Στρατιωτικών Σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Ειδικής Διϊδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ).

  Ιατρικής
  Οδοντιατρικής
  Φαρμακευτικής
  Βιολογίας
  Νοσηλευτικής
  Ιατρικών Εργαστηρίων
  Κτηνιατρικής
  Γεωπονίας
  Γεωλογίας
  Χημείας
  Φυσικής
  Μαθηματικών
  Πολυτεχνικών Σχολών
  Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης
  Πληροφορικής
  Ψυχολογίας
  Κοινωνικών Επιστημών
  Ανθρωπιστικών Επιστημών
  Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
  Διατροφολογίας
  Αισθητικής-Κοσμητολογίας

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Γεωλογίας ΑΠΘ, Ιατρικής ΔΠΘ και Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών,
  Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ
  sakkageor@auth.gr
  τηλ. 2310.999.338