Βυζαντινές Σπουδες

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Σχολή: Φιλοσοφική

  Τμήμα: Ιστορίας και Αρχαιολογίας

  Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://hist-arch.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=501&lang=el

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Οι βασικοί σκοποί του προγράμματος σπουδών είναι οι εξής: Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις των Βυζαντινών σπουδών Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα Επαρκής κατάρτιση η οποία θα οδηγεί σε σπουδές επιπέδου διδακτορικής διατριβής

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας, καθώς και άλλων συναφών επιστημονικών κλάδων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 • Ειδικεύσεις:

  1. Βυζαντινή Ιστορία 2. Βυζαντινή Αρχαιολογία

 • Σημειώσεις:

  Οδηγεί σε σπουδές επιπέδου διδακτορικής διατριβής
  Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης (4 εξάμηνα) μερική, δια ζώσης (8 εξάμηνα)