Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Σχολή: Επιστημών Αγωγής

  Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Εκπαίδευση,Επιστήμη της εκπαίδευσης

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 2983/19.07.2019

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://ptde.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=126&lang=el

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2019-2020

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Γνωστικό Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. αποτελεί η απόκτηση
  θεωρητικού και εμπειρικού υποβάθρου στον τομέα της
  Ειδικής Αγωγής και της ενταξιακής Εκπαίδευσης, προσφέροντας τη δυνατότητα στους διπλωματούχους να
  αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες,
  ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις πολυάριθμες
  ανάγκες των ατόμων με αναπηρία/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της χώρας μας. Σκοπός του
  προγράμματος είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών
  φοιτητών/τριών στην Ειδική Αγωγή και ενταξιακή Εκπαίδευση, με στόχο την πληρέστερη κατάρτιση των εκπαιδευόμενων, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν και
  να κατανοούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ατόμων
  με αναπηρία/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και παράλληλα να αξιολογούν κατάλληλες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις καθώς και να είναι
  σε θέση να αξιοποιήσουν την υπάρχουσα τεχνογνωσία
  στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Γενικότερα, απώτερος σκοπός καθίσταται η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων
  των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών αναφορικά με την
  Ειδική Εκπαίδευση, διαπαιδαγώγηση, υποστήριξη και
  συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο και
  στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
  Σήμερα, η ειδική αγωγή και εκπαίδευση αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για το μεγαλύτερο μέρος των
  πολιτισμένων χωρών. Είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη
  δημιουργίας κατάλληλων συνθηκών για την εκπαίδευση
  και υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τόσο στο πλαίσιο της «γενικής» εκπαίδευσης, όσο και στις υφιστάμενες Σχολικές Μονάδες
  Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), με σκοπό
  τη μείωση του αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης
  αυτών των μαθητών. Επιπρόσθετα, έχει αναδυθεί η ανάγκη για τη στελέχωση της ειδικής εκπαίδευσης με εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, στη χώρα μας, τόσο
  στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η οποία δεν καλύπτεται επαρκώς στις μέρες μας.
  Η εξειδίκευση επιστημόνων διαφορετικών κλάδων στην
  αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, στο
  σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών διδασκαλίας,
  στη διαφοροποίηση και τροποποίηση των Αναλυτικών
  Προγραμμάτων Σπουδών και των μεθόδων διδασκαλίας,
  θα συνδράμει στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ολοκληρώνοντας το Π.Μ.Σ., οι
  μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:
  • Να εντοπίζουν και να κατανοούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τις ιδιαιτερότητες της κάθε μορφής αναπηρίας/ή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
  • Να προσεγγίζουν επιστημονικά και ολιστικά το άτομο με αναπηρία / ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και να
  προσφέρουν ουσιαστική υποστήριξη στο μικροεπίπεδο
  της τάξης και το μακροεπίπεδο της ζωής τους.
  • Να σχεδιάζουν κατάλληλα προγράμματα παρέμβασης ανταποκρινόμενοι/ες αποτελεσματικά στο εύρος
  της διαφορετικότητας και των αναγκών των μαθητών.
  • Να αξιολογούν τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, να
  προτείνουν και να ενσωματώνουν σύγχρονα ερευνητικά
  δεδομένα στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων και Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ.

 • Σημειώσεις:

  Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει συνολικά πέντε (5) ακαδ. έτη. Αρχικά κατά τα ακαδ. έτη 2018-2020 θα λειτουργήσει πιλοτικά. Κατόπιν θα αξιολογηθεί το ΠΜΣ και θα αποφασισθεί είτε η συνέχιση τού Προγράμματος ως έχει
  είτε η τροποποίησή του για τα επόμενα ακαδ. έτη.