Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική

 • Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

  Πόλη: ΠΑΤΡΑ & ΚΕΡΚΥΡΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Εξ' αποστάσεως, Εργαστηριακή Εκπαίδευση

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 ή 12

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Διεπιστημονικά προγράμματα που αφορούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2096/Β/8-6-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3900

  URL Ιστοσελίδας: https://www.eap.gr/education/postgraduate/biannual/bioinformatics-and-neuroinformatics/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το εξ αποστάσεως διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (εφεξής Δ.Μ.Π.Σ.) «Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική» έχει ως στόχους:

  1. την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την καλλιέργεια και ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας στα αντικείμενα των βιομαθηματικών (εφαρμοσμένα μαθηματικά, μοντελοποίηση και προσομοίωση συστημάτων), της βιοπληροφορικής (γονιδιωματική, πρωτεομική, ανακάλυψη βιοδεικτών, σχεδιασμός φαρμάκων, βιολογία συστημάτων, βιολογικές γλώσσες προγραμματισμού), της υπολογιστικής βιολογίας, της νευροπληροφορικής και των νευροεπιστημών (ανάλυση βιοϊατρικών σημάτων και εικόνων, επεξεργασία βιοϊατρικών δεδομένων, εξόρυξη γνώσης, ανάπτυξη αλγορίθμων). Επίσης, την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και εξειδίκευση στη μεθοδολογία έρευνας, τη διεξαγωγή και ανάλυση κλινικών μελετών, την επεξεργασία και ερμηνεία βιολογικών δεδομένων, τη σχεδίαση εφαρμογών για τη λήψη αποφάσεων, τη μετα-ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων και την εκπόνηση μοντέλων πρόγνωσης και διάγνωσης ασθενειών.
  2. την προετοιμασία ειδικευμένων επιστημόνων για μια επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία τόσο σε Ακαδημαϊκό όσο και σε Ερευνητικό περιβάλλον, αλλά και σε εταιρείες βιοτεχνολογίας, φαρμακευτικές βιομηχανίες ή και εταιρείες Πληροφορικής και Μελετών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο κοινό εξ αποστάσεως διαπανεπιστημιακό Μ.Π.Σ. «Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική» γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, πτυχιούχοι σχολών επιστημών υγείας, θετικών, βιολογικών, οικονομικών, ανθρωπιστικών, πολυτεχνικών σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και Πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. με συναφή γνωστικά αντικείμενα, όπως εξειδικεύεται παρακάτω.

  Πιο συγκεκριμένα το συγκεκριμένο ΜΠΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους των παρακάτω τμημάτων ή συναφών τμημάτων:

  1. ΑΕΙ Τμημάτων Ιατρικής
  2. ΑΕΙ Τμημάτων Κτηνιατρικής
  3. ΑΕΙ Τμημάτων Φυσικής και Φυσικών Επιστημών
  4. ΑΕΙ Τμημάτων Μαθηματικών και εφαρμοσμένων Μαθηματικών
  5. ΑΕΙ Τμημάτων Στατιστικής
  6. ΑΕΙ Τμημάτων Χημείας
  7. ΑΕΙ Τμημάτων Βιολογίας
  8. AEI Τμημάτων Φαρμακευτικής
  9. ΑΕΙ Τμημάτων Ψυχολογίας
  10. ΑΕΙ Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
  11. ΑΕΙ Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
  12. ΑΕΙ Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
  13. ΑΕΙ Τμημάτων Βιοτεχνολογίας
  14. ΑΕΙ Τμημάτων Χημικών Μηχανικών
  15. ΑΕΙ Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών
  16. ΑΕΙ Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
  17. ΑΕΙ Τμημάτων Μηχανικών ΗΥ
  18. ΑΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής
  19. ΑΕΙ Τμήματος Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική
  20. ΑΕΙ Τμημάτων Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής
  21. AEI Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
  22. ΑΕΙ σχολών/ Τμημάτων Μηχανικών Μεταλλείων –Μεταλλουργών
  23. ΤΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής
  24. ΤΕΙ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
  25. ΤΕΙ Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων
  26. ΤΕΙ Τμημάτων Διατροφής και Διαιτολογίας
  27. ΤΕΙ Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
  28. ΑΤΕΙ Τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων
  29. ΑΤΕΙ Τμημάτων Επιχειρηματικού σχεδιασμού και πληροφορικών συστημάτων
  30. ΑΤΕΙ Τμημάτων Ιατρικών Οργάνων

  Για την παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής καθώς μέρος των διαλέξεων, των συγγραμμάτων και του εκπαιδευτικού υλικού θα είναι στην αγγλική γλώσσα.

  Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ των σχολών επιστημών υγείας, θετικών, βιολογικών, οικονομικών, ανθρωπιστικών, πολυτεχνικών σχολών ΑΕΙ καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4485/2017)», που εμφανίζουν συνάφεια με το αντικείμενο και τους σκοπούς του Δ.Π.Μ.Σ. εφόσον εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για ομαλή παρακολούθηση του Προγράμματος.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική». Ο τίτλος απονέμεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με αναφορά σε αυτόν του Ιόνιου Πανεπιστημίου.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Κέρκυρα
  Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

  Τμήμα Μητρώου Φοιτητών

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367361
  Ε-mail: bnp@eap.gr