Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Οδοντιατρικής

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία,Υγεία και πρόνοια

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3423/τ. Β΄/17-8-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4500

  URL Ιστοσελίδας: http://www.dent.auth.gr/?q=node/2544

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η παροχή γνώσεων και η εκπαίδευση επιστημόνων στο γνωστικό αντικείμενο των Βασικών Οδοντιατρικών Επιστημών.

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση παραγωγή εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στο πεδίο συγκερασμού των βασικών επιστημών (όπως Χημεία, Βιολογία κλπ) με τις Επιστήμες Υγείας και συγκεκριμένα με την Οδοντιατρική επιστήμη και τις εφαρμογές της. Η έρευνα στα αντικείμενα του προγράμματος στοχεύει στην παραγωγή καινοτομίας και στην οικονομική ανάπτυξη. ης ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

  Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί είναι: Πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών (Χημικών, Φυσικών, Βιολόγων κλπ), Πολυτεχνικών Σχολών (Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών της Επιστήμης των υλικών κλπ) και άλλων σχετικών τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Ανα- γνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Επιστημών Υγείας
  Θετικών Επιστημών
  Πολυτεχνικών Σχολών
  Επιστήμης των Υλικών

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  basicdentalsciences@gmail.com
  τηλ 2310999616