Το Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο και η Πρόσληψή του

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

  Τμήμα: Θεατρικών Σπουδών

  Πόλη: ΠΑΤΡΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Ανθρωπιστικές Τέχνες,Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 1575/08.05.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://www.upatras.gr/el/node/7826

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) αποσκοπεί γενικά στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο πεδίο των θεατρικών σπουδών και πιο συγκεκριμένα Του αρχαίου ελληνικού θεάτρου και της πρόσληψής του.
  Ως ιδιαίτεροι σκοποί του Προγράμματος ορίζονται οι εξής:
  (α) Η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης και η προώθηση της μελέτης και έρευνας του αρχαίου ελληνικού θεάτρου, του αρχαίου ελληνικού δράματος, της σχέσης του αρχαίου δράματος με άλλα γραμματειακά είδη (αρχαία και νεότερα), της επίδρασης και της πρόσληψης γενικά του αρχαίου ελληνικού δράματος στους ρωμαϊκούς, βυζαντινούς και νεότερους χρόνους και, τέλος, των σκηνικών προσεγγίσεων του αρχαίου ελληνικού δράματος στους νεότερους χρόνους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
  (β) Η ανάπτυξη της έρευνας στα ανωτέρω επιμέρους αντικείμενα με τη σύνταξη επιστημονικών άρθρων, διδακτορικών διατριβών, μονογραφιών, την έκδοση κειμένων, τη συγκρότηση ειδικών κατά θέμα βι-βλιογραφιών και την παραγωγή πάσης φύσεως σχετικών επιστημονικών εργασιών.
  (γ) Η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση και η κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα μπορούν να στελεχώσουν πανεπιστημιακά Τμήματα, θεατρικούς οργανισμούς και φορείς που ενδιαφέρονται για το αρχαίο δράμα και τη σύγχρονη πρόσληψή του σε δραματικά κείμενα, παραστάσεις, παντός είδους θεατρικές επιτελέσεις και στις παραστατικές τέχνες.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων: Θεατρικών Σπουδών, Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Κλασικών Σπουδών, Φιλοσοφίας, Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικών-Ψυχολογίας, των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών, των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, όπως επίσης και των αντίστοιχων τμημάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Οι παραπάνω απόφοιτοι μπορεί να προέρχονται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής, καθώς και από αντίστοιχα Τμήματα των ΤΕΙ, εφόσον υπάρχουν τέτοια.

 • Ειδικεύσεις:

  Tο ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Το αρχαίο ελληνικό θέατρο και η πρόσληψή του».

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  τηλ.: 2610962908 και 2610962906,
  e-mail:theatrical-studies@upatras.gr