Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (Theoretical and Applied Linguistic)

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Φιλοσοφική

  Τμήμα: Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης & Εξ΄αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: http://gp.enl.auth.gr/el/postgraduate/msc-1

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να προσφέρει:
  – άριστο θεωρητικό υπόβαθρο στα γνωστικά αντικείμενα των ειδικεύσεων,
  – δεξιότητες αυτοδύναμης έρευνας,
  – σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και
  – εξειδίκευση με στόχο την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά εργασίας μέσω της παροχής εξειδικευμένου έργου υψηλής ποιότητας.

  Συγκεκριμένα,
  – η ειδίκευση «Γλωσσολογία» στοχεύει στο να παράσχει ένα ολοκληρωμένο υπόβαθρο στη θεωρητική γλωσσολογία, έτσι ώστε οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του Προγράμματος να αποκτήσουν σύνθετη και εξειδικευμένη γνώση, καθώς και δεξιότητες που θα οδηγούν σε αυτοδύναμη έρευνα και ανάλυση σύνθετων γλωσσολογικών προβλημάτων. Η ικανότητα αυτοδύναμης έρευνας που αποκτούν οι φοιτητές/τριες αφορά τα επιμέρους επίπεδα της θεωρητικής γλωσσολογίας, τη διεπαφή τους, καθώς και ποικίλα πεδία εφαρμογής της γλωσσολογικής θεωρίας, π.χ. διδακτική γλωσσών, γλωσσική τεχνολογία, λογοπαθολογία, κ.ά.,

  – η ειδίκευση «Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας» στοχεύει στη σύνδεση θεωρίας και πράξης στη γλωσσική διδασκαλία. Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στους/στις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες να διερευνήσουν και να εξετάσουν θέματα τα οποία σχετίζονται με τις θεωρίες γλωσσικής εκμάθησης καθώς επίσης και τη σημασία τους για τη γλωσσική διδασκαλία,

  – η ειδίκευση «Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση» έχει ως στόχο τη σύνδεση της διδακτικής θεωρίας με τη διδακτική πράξη για τη διδασκαλία των γλωσσικών στοιχείων και την οργανική ενσωμάτωση της λογοτεχνίας στην ξενόγλωσση εκπαίδευση, με στόχο την προώθηση της μη ρητής διδασκαλίας της γλώσσας, αλλά και την αξιοποίηση λογοτεχνικών κειμένων στη διδασκαλία μαθητών/τριών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.

  Επιπλέον, το νέο Δ.Μ.Σ. στοχεύει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση ψηφιακών μέσων για την εκμάθηση και διδασκαλία της ξένης γλώσσας.

  Τα μαθησιακά αποτελέσματα και το προφίλ των αποφοίτων του Π.Μ.Σ. εμπεριέχουν:

  1. εξαιρετική γνώση του γνωστικού αντικειμένου της ειδίκευσης που επιλέγουν,
  2. γνώση μεθοδολογίας έρευνας,
  3. ικανότητα ανεξάρτητης εκπόνησης έρευνας και συγγραφής ακαδημαϊκού έργου,
  4. δυνατότητα ανάλυσης, σύνθεσης και ερμηνείας πληροφοριών,
  5. δυνατότητα λήψης αποφάσεων,
  6. δυνατότητα εφαρμογής της γνώσης στην πράξη,
  7. δυνατότητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις,
  8. πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες,
  9. δυνατότητα αυτόνομης και συνεργατικής εργασίας,
  10. ανάπτυξη διεπιστημονικότητας,
  11. δυνατότητα παραγωγής νέων ερευνητικών ιδεών,
  12. απόκτηση κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και
  13. ευαισθησία σε θέματα φύλου, διαφορετικότητας και διαπολιτισμικότητας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
  Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.

 • Ειδικεύσεις:

  1. Γλωσσολογία
  2. Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας
  3. Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με τα τέλη φοίτησης: γλωσσολογία 2.500 | γλώσσα, λογοτεχνία και ψηφιακά μέσα 3.000