Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Φιλοσοφική

  Τμήμα: Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Τέχνες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3806/τ.Β'/15-10-2019 (Κανονισμός), 3338/10-8-2018 τ. Β΄

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 1500

  URL Ιστοσελίδας: https://dpms-semiotics.frl.auth.gr/news-menu-gr/283-2022-23

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία» είναι η διερεύνηση φαινομένων και εξελίξεων σε κάθε σχεδόν τομέα του σύγχρονου πολιτισμού, σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο, απότη λογοτεχνία, τη διαφήμιση, τα μέσα επικοινωνίας, τον οπτικοακουστικό πολιτισμό, την τέχνη και την πολιτισμική κληρονομιά, έως τη γλώσσα, την ιδεολογία, τη μετάφραση, την δημοφιλή κουλτούρα και την πολιτισμική προσαρμογή αναδεικνύοντας τις αναλυτικές και ερμηνευτικές δυνατότητες της σημειωτικής στη μελέτη του πολιτισμού σε όλη την πολυμορφία, την πολυπλοκότητα και το δυναμισμό του. Πρόκειται για ειδικές θεματικές ενότητες των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των συνεργαζόμενων Τμημάτων στις οποίες καλούνται να εστιάσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με τελικό στόχο την κατάρτισή τους ως εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού που θα μπορέσει να καλύψει υπάρχουσες και προβλεπόμενες κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες της αγοράς εργασίας στο χώρο της επικοινωνίας και του πολιτισμού.

  Οι σκοποί του Δ.Π.Μ.Σ. εκπληρώνονται με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα και είναι:

  • Η μελέτη της ζωής των σημείων επικοινωνίας σε ένα κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον.
  • Η έρευνα στις σύγχρονες επικοινωνιακές τεχνικές και στρατηγικές και η αξιοποίησή τους στην κατανόηση του πολιτισμού
  • Η αναζήτηση της σημασίας σε διαφορετικά είδη κειμένων (λογοτεχνικών, πολιτικών, εικαστικών, διαφημιστικών, κ.ά.)
  • Η κατανόηση της σχέσης της σημειωτικής με τις άλλες Επιστήμες του Ανθρώπου
  • Η κατανόηση των διαφορετικών μοντέλων σημειωτικής ανάλυσης των πολιτισμικών πρακτικών
  • Η ευαισθητοποίηση σε θέματα (δια)πολιτισμικής επικοινωνίας στην εκπαιδευτική πρακτική
  • Η μύηση στις σύγχρονες εκφάνσεις της πολυτροπικότητας, της πολιτισμικής προσαρμογής και της οπτικοακουστικής επικοινωνίας
  • Η μελέτη της ιδεολογίας και των κοινωνικών ταυτοτήτων
  • Η εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη

  Τα μαθησιακά αποτελέσματα και το προφίλ των αποφοίτων του Δ.Π.Μ.Σ. εμπεριέχουν:
  • εξαιρετική γνώση του γνωστικού αντικειμένου που θα τους επιτρέψει να εργαστούν ως ειδικοί σε θέματα επικοινωνίας
  • κριτική ανάλυση σε θέματα επικοινωνίας, ιδεολογίας, κουλτούρας, ταυτότητας και πρακτικών του πολιτισμού
  • ανάλυση και κατανόηση διαφορετικών κειμένων, αντικειμένων και συμπεριφορών του κοινωνικο-πολιτισμικού περιβάλλοντος
  • κατανόηση των βασικών εννοιών του πολιτισμού, της πολιτιστικής βιομηχανίας και κληρονομιάς
  • διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους η γλωσσική και η μη γλωσσική επικοινωνία πραγματώνονται στο πολιτισμικό γίγνεσθαι
  • εμπεριστατωμένη γνώση των νέων τάσεων στην οπτικοακουστική επικοινωνία και των μεθόδων προώθησης του πολιτισμού στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης
  • γνώση μεθοδολογίας έρευνας,
  • δυνατότητα ανάλυσης, σύνθεσης και ερμηνείας πληροφοριών
  • ανάπτυξη διεπιστημονικότητας
  • καλλιέργεια διαπολιτισμικής συνείδησης

  Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία» είναι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
  Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ

 • Σημειώσεις: