Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

  Τμήμα: Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

  Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 1837/22.05.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.materials.uoi.gr/0,02,02,01,02.php

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στις Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του προγράμματος να αποκτήσουν επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία στο σύγχρονο αυτό τεχνολογικό τομέα αιχμής και πιο συγκεκριμένα στη χημεία και τις διεργασίες, στη φυσική και την υπολογιστική επιστήμη, και στην μηχανική και τις ευφυείς τεχνολογίες προηγμένων υλικών, όπως νανοσύνθετα, νανοδομημένα, βιοϋλικά, βιοϊατρικά υλικά, υπερ-εντροπικά κράμματα, κ.λπ.
  Βασικοί σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι:
  Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών, η παροχή γνώσεων και τεχνογνωσίας στις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα των πάσης φύσεως υλικών και των εφαρμογών τους, η μελέτη του τρόπου σύνθεσης, χαρακτηρισμού και ιδιοτήτων των μοντέρνων υλικών, η προετοιμασία για σπουδές διδακτορικού επιπέδου μετά την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), η εκπαίδευση επιστημόνων με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα των προηγμένων υλικών που θα τους παρέχει επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα, η επάνδρωση ερευνητικών κέντρων με έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, ικανό να βελτιώσει ή και να συμβάλλει στην ανακάλυψη και χρήση νέων βελτιωμένων υλικών και με επιδιωκόμενο αποτέλεσμα την τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι του πρώτου κύκλου σπουδών Πολυτεχνικών Σχολών και Πολυτεχνείων, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4485/2017.

 • Ειδικεύσεις:

  ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.

 • Σημειώσεις:

  Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  451 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
  MAIL Email: gramylik@uoi.gr
  PHONE Τηλέφωνο: (+30) 265100-7202, 7148, 7109