Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ιnformation and Communication Technologies)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών

  Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ( Department of Informatics and Telecommunications )

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2430 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2400

  URL Ιστοσελίδας: http://www.di.uoa.gr/postgraduate/new

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  κάτοχοι τίτλου του
  Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/