Τεχνο – Οικονομικά Συστήματα

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Άλλο

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Οικονομικά,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://mycourses.ntua.gr

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα” έχει οργανωθεί και υλοιποιηθεί μέσα από τη συνεργασία της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

  Στόχος του ΔΠΜΣ είναι να εφοδιάσει στελέχη των Ελληνικών επιχειρήσεων με δεξιότητες και γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να αντεπεξέρχονται στις συνθήκες του σημερινού απαιτητικού εργασιακού περιβάλλοντος. Απώτερος σκοπός είναι όχι μόνο η προσωπική ανάδειξη καθενός από τους αποφοίτους του προγράμματος, αλλά και η συμβολή στη διαμόρφωση υψηλής στάθμης ως προς το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό.

  Το παραπάνω πνεύμα διέπει τόσο την οργάνωση των σπουδών, όσο και την προσπάθεια σύναψης σχέσεων του προγράμματος με Ελληνικούς και διεθνείς φορείς της οικονομικής ζωής και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες όσων ο νόμος ορίζει, συγκεκριμένα:

  α) απόφοιτοι της Σχολής ΗΜ&ΜΥ κι άλλων  Σχολών του ΕΜΠ

  β) απόφοιτοι του Τμήματος ΒΔ&Τ του Πανεπιστημίου Πειραιώς

  γ) απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων διπλωματούχων Μηχανικών

  δ) πτυχιούχοι θετικής ή οικονομικής  κατεύθυνσης από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων ως ισότιμων των ελληνικών ΑΕΙ, συγγενών με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος, για τους οποίους η απόκτηση ΜΔΕ δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώματος του ΕΜΠ

  ε) απόφοιτοι άλλων Τμημάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 • Ειδικεύσεις:

  Οι ειδικεύσεις που προσφέρονται είναι:

  α) «Διοίκηση Τεχνολογίας» – (Τ) και

  β) «Διοίκηση Οργανισμών και Επιχειρηματικότητα» – (Δ).

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (e-mail:
  technoeconomic@epu.ntua.gr,  Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 73, Ζωγράφου)