Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών

 • Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Τμήμα: Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΑΒΑΛΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Περιβαλλοντικές επιστήμες,Τεχνολογία προστασίας του περιβάλλοντος

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 3775/14.10.2019

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: http://mandisastermsc.teiemt.gr/index.php/msc/general

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Σκοπός του ΔΔΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει κατάλληλα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και στελέχη Πολιτικής προστασίας σε σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης κινδύνων από φυσικές και  ανθρωπογενείς καταστροφές.

  Ειδικότερα, στόχος του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση μέσω καινοτόμων διαδικασιών και μεθόδων στη :

  • Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων και Καταστροφών (Καταστροφές και Περιβάλλον, Διαστάσεις Καταστροφών, Αντίληψη και Εκτίμηση του Κινδύνου),
  • Κοινωνικές και Οικονομικές Συνέπειες των Καταστροφών (Προσαρμογή στις Καταστροφές, Καταστροφές και Κοινωνικά – Οικονομικά Συστήματα),
  • Φυσικές Διεργασίες, Κίνδυνοι και Καταστροφές (Γεωλογικές Καταστροφές, Χειμαρρο-Ποτάμιες Πλημμύρες, Παράκτιες Καταστροφές, Κατολισθήσεις, Σεισμοί, Ηφαιστειακή Δραστηριότητα, Κλιματικές Μεταβολές, Καιρικές Καταστροφές, Υπαίθριες Πυρκαγιές {Αγροτικές και Δασικές}).
  • Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι και Τεχνολογικές Καταστροφές (Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι, Τεχνολογικές Καταστροφές, Χ.Β.Ρ.Π. Απειλές),
  • Αντιμετώπιση ηλεκτρολογο-μηχανολογικών καταστροφών,
  • Αντιμετώπιση της εξάπλωσης πετρελαιοκηλίδων και πυρκαγιών που οφείλονται σε καύση υδρογονανθράκων,
  • Τεχνικές Παρεμβάσεις για Αποκατάσταση Επικινδυνοτήτων (Αναγνώριση Συμβατικών & Ιστορικών – Μνημειακών Κατασκευών, Κατασκευαστική Ανάλυση, Αποτίμηση της Κατασκευής, Τεχνικές Κατασκευές σε Περίπτωση Σεισμού, Έργα Μείωσης και Εκτροπής Πλημμυρών, Μέτρα Προστασίας Πυρκαγιών {Αστικών – Δασικών}, Κανονισμοί και Έργα Προστασίας, Ιατρικός Σχεδιασμός),
  • Αρχές Γεωπληροφορικής στη Διαχείριση των Καταστροφών (Διαστημικά Συστήματα Παρακολούθησης Γης, Συστήματα Παγκόσμιου Εντοπισμού Θέσης (G.P.S.),
  • Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα,
  • Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας Ε.Ε.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή :

  Α1) Αξιωματικοί ΠΣ

  A2) Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί, Πυροσβέστες και Πυροσβέστες ΠΥ εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της χώρας, ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής (σε ποσοστό 80% κατ’ελάχιστον. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων που αντιστοιχούν στο 80%, το υπόλοιπο ποσοστό θα καλύπτεται από τις κατηγορίες Β, Γ και Δ)

  Β1) Αξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων

  Β2) Υπαξιωματικοί και μόνιμα στελέχη, μη βαθμοφόροι των  Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της χώρας, ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.

  Γ) Μη ένστολοι πολίτες τη χώρας, ιδιαίτερα στελέχη πολιτικής προστασίας, στελέχη των υπηρεσιών υγείας, που είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της χώρας, ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.

  Σε κάθε περίπτωση τα πτυχία αυτά θα πρέπει να είναι συναφή με μέρος τουλάχιστον του γνωστικού αντικειμένου του Μεταπτυχιακού προγράμματος.

  Δ) Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι σπουδαστές των συναφών με το αντικείμενο Σχολών, οι οποίοι θα έχουν περατώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν τις ημερομηνίες εγγραφής στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΔΔΜΠΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών (MSc in analysis and management of Manmade and natural disasters)».

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Πυροσβεστική Ακαδημία

 • Σημειώσεις:

  Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και ταυτόχρονα στη Θεσσαλονίκη στις εγκαταστάσεις του 1ου πυροσβεστικού Σταθμού, ενώ προβλέπεται και η διενέργεια μαθημάτων στην  Καβάλα με διάρκεια περίπου μίας εβδομάδας.

  Τα μαθήματα θα γίνονται κατά κύριο λόγο Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο πρωί και απόγευμα, ενώ μια φορά το μήνα θα πραγματοποιούνται μαθήματα και Κυριακή πρωί.

  Επικοινωνία

  Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

  ΔΔΠΜΣ «Ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών»

  Άγιος Λουκάς, 65404 Καβάλα

  e-Mail: mandisaster@ihu.gr

  Τηλέφωνα : 2510 462624