Τεχνητή Νοημοσύνη και Βαθιά Μάθηση

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Τμήμα: Ηλεκτρολόγων

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ - ΑΙΓΑΛΕΩ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Διεπιστημονικά προγράμματα που αφορούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 1104/22.03.2021

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: https://aidl.uniwa.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  – Το ΔΠΜΣ έχει αντικείμενο την «Τεχνητή Νοημοσύνη και Βαθιά Μάθηση».
  – Το ΔΠΜΣ στοχεύει:
  • Στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογίας στο ευρύτερο πεδίο του γνωστικού αντικειμένου του ΔΠΜΣ. Στην κατεύθυνση αυτή, το ΔΠΜΣ δίνει έμφαση στην προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης καινοτόμων αλγορίθμων, διαδικασιών και συστημάτων, που βελτιώνουν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας και υπό το πρίσμα των νεότερων αντιλήψεων της βιώσιμης και ανθρωποκεντρικής ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος, της βιοηθικής και των ίσων ευκαιριών πρόσβασης.
  • Στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, μετάδοση και εφαρμογή των εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που έχει ανάγκη η σημερινή κοινωνία της γνώσης στο επιστημονικό πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης και της βαθιάς μάθησης. Ειδικότερα, αποστολή του ΔΠΜΣ είναι η εκπαίδευση αποφοίτων (Πτυχιούχων – Διπλωματούχων) τεχνολογικών, θετικών και οικονομικών σχολών της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην ανάπτυξη συγχρόνων συστημάτων και λύσεων ηλεκτρονικών και αυτοματισμού, στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη αποτελεσματικών πληροφοριακών συστημάτων παροχής υπηρεσιών και λήψης αποφάσεων, με χρήση των μεθόδων και της
  πρακτικής των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και βαθιάς μάθησης. Κατ’ επέκταση, η εκπαίδευση που παρέχει το ΔΠΜΣ έχει στόχο, μέσα από το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των παραπάνω συστημάτων και λύσεων να παρέχει τα αναγκαία εφόδια όσον αφορά τη σχεδίαση πολύπλοκων προσεγγίσεων διαχείρισης επιχειρησιακών και περιβαλλοντικών πόρων, τη διοίκηση ολικής ποιότητας, των μετρήσεων, της διανομής αγαθών καπαροχής υπηρεσιών και του ηλεκτρονικού εμπορίου υπό το πρίσμα της σχετικής νομοθεσίας, της επιστημονικής ηθικής και δεοντολογίας και με την ανάδειξη των ζωτικών παραμέτρων της προστασίας του περιβάλλοντος, της βιώσιμης ανάπτυξης και της βιοηθικής.
  • Στην εκπαίδευση στις μεθόδους έρευνας και τεκμηρίωσης των αποτελεσμάτων της ερευνητικής προσπάθειας, στη στήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας της κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και στη δημοσίευση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά.
  • Στη συνεργασία με ερευνητικές ομάδες στον ακαδημαϊκό και ευρύτερο ερευνητικό χώρο, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και του μετασχηματισμού των αποτελεσμάτων της έρευνας σε υπηρεσίες και προϊόντα τα οποία προάγουν την ποιότητα ζωής, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Στην καταγραφή των αναγκών της κοινωνίας, με έμφαση στις ανάγκες του πολίτη, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και στην συνεργασία με φορείς και οργανισμούς, με απώτερο σκοπό την καταγραφή την παροχή προτάσεων και λύσεων για την βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης, την αειφόρο ανάπτυξη και το σεβασμό στο περιβάλλον και τις ανθρώπινες αξίες.
  • Στη συνεχή επαφή και συνεργασία με το χώρο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, στοχεύοντας στη συνεργασία με πρωτοπόρες επιχειρήσεις και πρωτοβουλίες του ιδιωτικού χώρου, με σκοπό την σύνδεση των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που παρέχει το ΔΠΜΣ.
  – Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
  • Σχεδιάζουν και αναλύουν λύσεις που χρησιμοποιούν μηχανισμούς τεχνητής νοημοσύνης και αλγορίθμους βαθιάς μάθησης και ικανοποιούν τις ανάγκες διαφόρων τομέων της οικονομίας και της αγοράς.
  • Προάγουν την επιστήμη της τεχνητής νοημοσύνης και της βαθιάς μάθησης αναπτύσσοντας νέες τεχνικές, αλγορίθμους αλλά και εργαλεία που διευκολύνουν την εφαρμογή και ανάπτυξη νέων λύσεων, με κέντρο τις απαιτήσεις των χρηστών.
  • Αντιλαμβάνονται και να αξιολογούν την υλοποίηση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης και βαθιάς μάθησης σε διάφορες πλατφόρμες και υπολογιστικά περιβάλλοντα.
  • Προτείνουν και να αναπτύσσουν ολοκληρωμένες λύσεις σε διάφορους σημαντικούς για την οικονομία της χώρας τομείς, όπως οι υπηρεσίες προς τους πολίτες, η υγεία, η γεωργία και κτηνοτροφία, και οι επικοινωνίες και η ασφάλεια των δεδομένων, με αξιοποίηση των αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης και βαθιάς μάθησης.
  • Εργάζονται μόνοι τους ή να συνεργάζονται σε ομάδες, πάνω σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού και ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων, με χρήση τεχνολογικών εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, τόσο όσον αφορά στο λογισμικό, αλλά και το υλικό, να αξιοποιούν πλήρως τις διαθέσιμες λύσεις τεχνολογίας αιχμής, και να τις συνδυάζουν με καινοτόμες προσεγγίσεις και προτάσεις.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΔΠΜΣ «Τεχνητή Νοημοσύνη και Βαθιά Μάθηση» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) «Τεχνητή Νοημοσύνη και Βαθιά Μάθηση» (Αrtificial Intelligence and Deep Learning) μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  • University Campus II
   (Ancient Olive Grove)
   Thivon 250 & Petrou Ralli street,
   Egaleo, GR 12241
   ZB 110, Building Z
   (in Greek → Ktirio Zeta)
  • aidl@uniwa.gr
  • (+30) 210 5381614
   Monday-Friday: 9.00-14.00