Συστηματική Φιλοσοφία

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Φιλοσοφική

  Τμήμα: Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: none

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 4157/τ Β΄/21-9-2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://www.edlit.auth.gr/MA-syst-phil

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» επιδιώκει τη συστηματική ειδίκευση στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές της «Συστηματικής Φιλοσοφίας»:

  1. Θεωρητική Συστηματική Φιλοσοφία,
  2. Πρακτική Συστηματική Φιλοσοφία και
  3. Φιλοσοφία της Τέχνης και της Τεχνολογίας.

  Αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η Συστηματική Φιλοσοφία. Αυτή ορίζεται ως συνάρθρωση των θέσεων της φιλοσοφικής παράδοσης στη βάση των ουσιωδών ερωτημάτων που συγκροτούν το πεδίο και τις διαμάχες αυτού του γνωστικού κλάδου. Η Συστηματική Φιλοσοφία αποβλέπει στη διερεύνηση των δομικών εννοιών του φιλοσοφείν, και ειδικότερα της μεταφυσικής, της οντολογίας, της θεωρίας της γνώσης, του ηθικού και πολιτικού στοχασμού, καθώς και της αισθητικής θεωρίας.

  Ο στόχος όλων των παραπάνω είναι η συγκρότηση των κατάλληλων εργαλείων ανάλυσης για την κατανόηση και στοχαστική αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων αναφορικά με τη γνώση και την πράξη του ανθρώπου.

  Σκοπός του Διιδρυματικού Π.Μ.Σ.:
  Το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» αποσκοπεί επιστημονικά στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στις επιμέρους γνωστικές περιοχές της Συστηματικής Φιλοσοφίας. Επιστημολογικά διερευνά τις μεθόδους και τους όρους εφαρμογής των συστηματικών εννοιών της φιλοσοφίας, που έχουν ως αποτέλεσμα τον εννοιολογικό προσδιορισμό της σχέσης μεταξύ του νοητικού και του πραγματικού.

  Το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «Συστηματική Φιλοσοφία» περιέχει στοιχεία αναστοχαστικής θεώρησης του πεδίου της εμπειρίας, με έμφαση στην εφαρμογή των εννοιών και των φιλοσοφικών κατηγοριών σε αυτό. Κοινωνικά αποβλέπει στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές του γνωστικού κλάδου της Συστηματικής Φιλοσοφίας καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, μεθοδολογικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε ιδρυτικό Τμήμα του παρόντος Διιδρυματικού Π.Μ.Σ.

  Ειδικότερα, το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» καταρτίζει, στο πλαίσιο της αποστολής του, επιστήμονες για τις ανάγκες της φιλοσοφικής έρευνας και της Εκπαίδευσης. Ένα σημαντικό πεδίο δραστηριότητάς του είναι η φιλοσοφική κατάρτιση αποφοίτων ΑΕΙ τόσο θεωρητικής όσο και θετικής κατεύθυνσης στις διαφορετικές γνωστικές περιοχές της Θεωρητικής Συστηματικής Φιλοσοφίας, της Πρακτικής Συστηματικής Φιλοσοφίας καθώς και της Φιλοσοφίας της Τέχνης και της Τεχνολογίας. Επιδιώκεται η εμβάθυνση στην έρευνα των επιμέρους προβλημάτων των παραπάνω γνωστικών περιοχών καθώς και στην έρευνα των θεωρητικών και εννοιολογικών τους συσχετίσεων. Επιδιώκεται επίσης η συστηματική φιλοσοφική εκπαίδευση και επιμόρφωση υποψήφιων και εν ενεργεία εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης.

  Στο Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/ήτριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής κάτοχοι τίτλων συναφούς προς το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. με συνάφεια
  Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. με συνάφεια

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ΕΚΠΑ, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  gramphilos@edlit.auth.gr
  τηλ. 2310 99 7319