Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων (Master of Science-M.Sc. in CAD/CAM Systems and Product Design)

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

  Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  Πόλη: ΚΟΖΑΝΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3582/τ.Β΄/26-09-2019

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: https://pdsdesign.wixsite.com/msc-pds

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση πτυχιούχων μηχανικών και πτυχιούχων άλλων εφαρμοσμένων επιστημών στον ευρύτερο τομέα του σχεδιασμού προϊόντων και συστημάτων παραγωγής.

  Οι στόχοι του Προγράμματος είναι οι εξής:

  • Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε επιστημονικές περιοχές, οι οποίες αφορούν την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση προϊόντων και συστημάτων.
  • Η παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου γνώσεων για τον ολιστικό σχεδιασμό προϊόντων και συστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους περιορισμούς που τίθενται σε όλο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος.
  • Η παραγωγή επιστημονικού δυναμικού που να μπορεί να παράγει μεγάλες προστιθέμενες αξίες και νέες τάσεις στον ευρύτερο τομέα του σχεδιασμού προϊόντων.
  • Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο). Ειδικότερα:

  Διπλωματούχοι Μηχανικοί,

  • Πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών,
  • Πτυχιούχοι του Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού,
  • Πτυχιούχοι θετικών επιστημών και
  • Πτυχιούχοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής επιλογής φοιτητών.

 • Ειδικεύσεις:

  α) Συστήματα CAD/CAM (Computer Aided Design and Manufacturin systems)
  και β) Σχεδιασμός προϊόντων (Product design)

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Γραμματεία Μεταπτυχιακού Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  Κοίλα Κοζάνης – 50100
  τηλ. 2461 0 68239
  pds@grad.teiwm.gr