Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις – Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Ιατρικής

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3634/τ.Β΄/ 27-8-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 1500

  URL Ιστοσελίδας: http://bioethics.med.auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η μελέτη και η έρευνα των ιατρικών, ηθικών, κοινωνικών και νομικών ζητημάτων που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την ιατρική και βιοϊατρική έρευνα και πράξη, τις εφαρμογές της βιοτεχνολογίας καθώς και την πολιτική της υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες εξελίξεις

  Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα παραπάνω πεδία. Ειδικότερα το Πρόγραμμα αποσκοπεί:

  α) στην παροχή εκπαίδευσης και εξειδίκευσης γνώσης για τις διαστάσεις των επί μέρους προβληματικών που συνδέονται με την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος, τη βιοϊατρική έρευνα και τις βιοτεχνολογικές εφαρμογές, με στόχο την παραγωγή ακαδημαϊκού έργου σ΄ αυτούς τους τομείς,

  β) στην εξειδίκευση ιατρών, βιολόγων-βιοτεχνολόγων, νομικών, θεολόγων, κοινωνιολόγων, πολιτικών επιστημόνων με σχετικές προς το αντικείμενο δεξιότητες και εμπειρίες για να μπορούν να προσφέρουν υψηλής ποιότητας επαγγελματικό ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο, καθώς και να αποτελέσουν στελέχη σε οργανισμούς που σχετίζονται με τα πεδία του ΔΠΜΣ

  γ) στην ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

  Καθοδηγητική φιλοσοφία του ΔΠΜΣ είναι αφενός να εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια, σύγχρονες γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση και δημιουργία καινοτομικού πνεύματος, και αφετέρου να καλλιεργήσει σε αυτούς τις κριτικές και δημιουργικές δεξιότητες που απαιτεί μια κοινωνία και δεοντολογικά υπεύθυνη επιστημονική επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα.

  Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του ΔΠΜΣ είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης κάθε πτυχής του προγράμματος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της έρευνας και η προώθηση συνεργασίας με συναφή Προγράμματα και Κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

   

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Νομικής και Θεολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και άλλων συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της ΕΔΕ.

  Ιατρικής
  Οδοντιατρικής
  Θεολογίας
  Νομικής
  Θετικών Επιστημών
  Τεχνολογικών Επιστημών

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Οδοντιατρικής, Νομικής, Θεολογίας ΑΠΘ

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών,
  Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ
  sakkageor@auth.gr
  τηλ. 2310.999.338