Στρατηγικές Σπουδές Άμυνας

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Σχολή: ΔΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Τμήμα: ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ κ ΠΕΡΙΦ.ΣΠΟΥΔ.

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3023/Τβ/2014

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. στις Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλει−
  ας είναι να παράσχει στους Αξιωματικούς των Ενόπλων
  Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Πυροσβεστι−
  κού και του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυ−
  λακής, καθώς και στους υπαλλήλους του Υπουργείου
  Εθνικής Άμυνας και των λοιπών Υπουργείων, Αυτόνομων
  Κρατικών Οργανισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου
  που φοιτούν στη ΣΕΘΑ, τις απαιτούμενες γνώσεις και
  δεξιότητες (κρίσης, ανάλυσης και σύνθεσης) προκει−
  μένου να χειριστούν ζητήματα εθνικής και διεθνούς
  ασφάλειας σύμφωνα με τις ανάγκες του Υπουργείου
  Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και του Γενικού Επιτελείου
  Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα ως
  υποψήφιοι οι παρακάτω κατηγορίες των σπουδαστών
  της ΣΕΘΑ:
  α. Αξιωματικοί και των τριών κλάδων των Ενόπλων
  Δυνάμεων.
  β. Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο−
  σβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος − Ελ−
  ληνικής Ακτοφυλακής.
  γ. Υπάλληλοι βαθμού Β΄, κατηγορίας πανεπιστημια−
  κής εκπαίδευσης καθώς και υπάλληλοι του Υπουργείου
  Εθνικής Άμυνας και των λοιπών Υπουργείων, Αυτόνομων
  Κρατικών Οργανισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
  δ. Αξιωματικοί και κρατικοί λειτουργοί της Κυπριακής
  Δημοκρατίας, των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κα−
  θώς και Αξιωματικοί τρίτων χωρών.
  2. Οι προϋποθέσεις των ανωτέρω για την επιλογή τους
  ως υποψηφίων, θα καθορίζονται από τη ΣΕΘΑ κατόπιν
  έγκρισης του ΓΕΕΘΑ πριν την προκήρυξη του διαγω−
  νισμού για την εισαγωγή των σπουδαστών στο Π.Μ.Σ.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Σχολή Εθνικής Άμυνας