Ψυχολογία

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Ψυχολογία,Κοινωνικές επιστήμες και επιστήμες συμπεριφοράς

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2626/τΒ/2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://psychology.panteion.gr/index.php/about-us/postgraduate/m-sc-in-psychology

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το ερευνητικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Ψυχολογία»
  καλύπτει τρεις ευρείες περιοχές της Ψυχολογίας:
  1. «Θετική Ψυχολογία» (Positive Psychology).
  2. «Ταυτότητες και Διαπροσωπικές Σχέσεις» (Identities
  and Interpersonal Relationships).
  3. «Εφαρμοσμένη Γνωστική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία» (Applied Cognitive and Developmental Psychology).
  Σκοπός του Π.Μ.Σ «Ψυχολογία» είναι η επέκταση και
  η εμβάθυνση της γνώσης σε επίπεδο θεωρητικής, ερευνητικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής δραστηριότητας, η οποία φιλοδοξεί να προσφέρει στην επιστημονική
  κοινότητα δημιουργικούς και αυτόνομους ερευνητές
  ταυτόχρονα δε και αποτελεσματικούς επαγγελματίες στο
  χώρο των εφαρμογών.
  Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ψυχολογία» προσφέρει τη δυνατότητα σε
  πτυχιούχους τμημάτων Ψυχολογίας και επιστήμονες
  διαφορετικών ειδικοτήτων να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθούν
  επιτυχώς στις σύγχρονες απαιτήσεις της εφαρμογής της
  ψυχολογικής επιστήμης στο πεδίο και στην κοινότητα.
  Στόχος του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών
  φοιτητών/τριών διαφόρων ειδικοτήτων. Ακόμη, έχει διαπιστωθεί η αυξανόμενη ανάγκη για οργανωμένη παροχή
  κατάλληλων παρεμβάσεων, καθώς επίσης και η ανάγκη
  για τη στελέχωση με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό σε
  ερευνητικές, εκπαιδευτικές, υποστηρικτικές, θεραπευτικές, επαγγελματικές και κοινοτικές δομές κάθε μορφής.
  Η ίδρυση του ΠΜΣ θα επιτρέψει:
  – την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών καθώς και την προαγωγή της γνώσης στις επιστημονικές
  περιοχές που θεραπεύει.
  – τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού
  επιστημονικού δυναμικού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
  και γενικότερα του παγκόσμιου χώρου στην Ψυχολογία.
  – τη δημιουργία νέου, κατάλληλα εκπαιδευμένου
  επιστημονικού δυναμικού, ικανού να στελεχώσει ερευνητικές, εκπαιδευτικές, υποστηρικτικές, θεραπευτικές,
  επαγγελματικές και κοινοτικές δομές κάθε μορφής.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής (αναγνωρισμένων με απόφαση ΔΟΑΤΑΠ).

 • Ειδικεύσεις:

  (ΔΜΣ) στην «Ψυχολογία» με τρεις Ειδικεύσεις:
  – «Θετική Ψυχολογία» (Positive Psychology).
  – «Ταυτότητες και Διαπροσωπικές Σχέσεις» (Identities
  and Interpersonal Relationships).
  – «Εφαρμοσμένη Γνωστική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία» (Applied Cognitive and Developmental Psychology).

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης, δια ζώσης